صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۱/۱۲/۱۳۶۲ پیرامون تثبیت پل علم بحیث مرکز ولایت لوگر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|482|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

۴ شماره. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم فقره چهارم ماده چهل و سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2920_fay482_1363_n557_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تدویر انتخابات جرګه های (شوراهای) محلی نمایندګان مردم : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۳) شهر کابل ۱۳۶۴/۴/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|489|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"در باره تدویر انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay489_1364_n592_dari_title1.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۰)۱۳۶۳/۱۲/۳۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1364_n594_dari_title5.pdf ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل مجدد علاقه داری خواهان بدخشان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|96|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره (۲۷۰۵) موخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل مجدد علاقداری خواهان بدخشان در ساحه و مرکز سابقه با بودجه آن تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risal ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل در ولایت کنرها و تشکیل علاقه داری جدید واما در ولسوالی مذکور : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|968|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای نقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره ((۲۷۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل (بشمول قراء مندیش، نشه یی، ارنس، جمایش، همسوز و یکعده قراء کوچک دیگر) و تشکیل علاقداری ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون هوا نوردی ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4095|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه به تاسیس ریاست عمومی هوانوردی ملکی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون هوانوردی ملکی جمهوری دموکر ...