صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|48|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تنظیم معاشات کارگران و اجیران که به غرض توسعه معلومات به خارج کشور اعزام می شوند"-- از روی متن فرمان گرفته شده. "فرمان شماره (۱۳۹۳) مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۳ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان د خلکو دوستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay482_1359_n470_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱، در شماره مسلسل ۵۰۹ (۱۵ جوزا ۱ ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۸) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورا های) نماینده گان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1364_n589_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۹) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در مورد تثبیت ورقه هویت نمایندگان مردم در جرگه های (شورا های) نمایندگان مردم و پروتوکول جلسه کمیسیون انتخاباتی در مورد توزیع ورقه های هویت بنمایندگان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۵۵) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_knf2506_fay482_1364_n589_dari ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تعیین تعداد نمایندگان مردم که باید در جرگه های شورای های محلی انتخاب گردند : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۵/۸ شماره (۶۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق به ماده (۳۰) قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و ماده (۱۴) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نماینده گان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید&qu ...