صفحه/نتیجه

فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره: ۱۰۴ تاریخ: ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|49|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"برای اینکه در باره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی و نظامی که از ۲۸ اسد به ۸ ثور اجراء و خلای در باره ایجاد نگردد مراتب ذیل منحیث ضمیمه فرمان شماره فوق منظور میگردد:"—از روی متن فرمان. فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس دولت اسلامی افغ ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۲۵۱ تاریخ: ۲۳/ ۴/ ۱۳۷۲ درمورد اجرای بودجه دولتی و پلان انکشاف اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۷۲ دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K4447|رساله | بیشتر...

"مستند به احکام شریعت غرای اسلامی، سنن تقنینی، تعاملات مالی وحسابی و نظم اقتصادی کشور و قوانین نافذه قبل ازکودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و متکی به مواد موافقتنامه اسلام آباد فرمان هذا به حکم ذیل صادر میگردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4447_fay48_137 ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۵ تاریخ ۶/۲۷/۱۳۷۰ در باره الغای فرمان شماره (۵) مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۷ و اعاده تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، الغای فرمان شماره (۵) مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۷ شورای انقلابی وقت را که عدم مطابقت آن به احکام قانون اساسی جمهوری افغانستان توسط شورای قانون اساسی، تثبیت گردیده است، اعلام میدارم"-- ا ...

میثاق ملل متحد علیه انتقال غیر مجاز مواد مخدره وسایکو تراپیک مصوبه در ویانا مورخ ۲۰ دسمبر ۱۹۸۸ برای امضاء مفتوح است : شورای ملی جمهوری افغانستان سنا مصوبه مجلس شماره ۳۱ تاریخ ۲۸-۸-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۶۴ تاریخ ۲۹-۸-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم فقره دوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد الحاق جمهوری افغانستان به میثاق ملل متحد علیه انتقال غیرمجاز مواد مخدره وسایکو تراپیک که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم"-- از ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: (۲۰۲) تاریخ ۱۱-۶-۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. ۱۰ شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۱۲) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۷۴ در مورد تقرر مجدد آنعده کارکنان دولت که داراي تحصیلات عالي میباشند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|K1368|رساله | بیشتر...

"بادر نظرداشت پالیسي دولت اسلامی افغانستان دررابطه به جذب کادرهاي داراي تحصیلات عالي و به منظور تجهیز بهتر وزارت خانه ها و دوایر ملکي دولتي با کارکنان تحصیل دیده مراتب ذیل منظور است"-- از روی متن فرمان. ۴ شماره. acku_risalah_k1368_fay48_1374_n78 ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون تصدیهای دولت ۲/۸/۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|HC417|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تصدیهای دولت، در شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۵۹ (۳۰ اسد ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_hc417 ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۷) مورخ: ۸-۷-۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|48|ف|KNF2516|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ خویش با در نظر داشت گزارش هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ساحه تقنینی و سایر اجراآت ایکه در فاصله بین دو اجلاس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت گرفته تصویب ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸) مورخ ۸-۷-۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|48|ف|JQ1767|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به اساس پیشنهاد هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۶۶) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"--از روی متن فرمان. acku_risalah_jq1767_fay48_1366_n656_dari_ ...