صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۸۹ در باره استرداد خانه و اپارتمان رهایشی تحت تامین دولت به مالک آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-01 | 1369|48|ف|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_na7863_a34_fay48_1369_n725_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۶۵ تاریخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۶۹ در مورد تمدید فرمان شماره (۴۶۵) مورخه ۹/ ۳/ ۱۳۶۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|82|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay82_1369_n734_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر (۱) مقررات شماره دوم فرمان شماره هشتم شورای انقلابی در باره زمین ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|99|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

اصل این فرمان دریافت نگردید. acku_risalah_k3871_3_fay99_1361_n517_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|44|ف|K487.C8|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره وزارت اطلاعات و کلتور میباشد. acku_risalah_k487_c8_fay44_1361_n517_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risal ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|42|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر))، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_fay42_1361_n509_dari_tit ...