صفحه/نتیجه

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻭﺭﮤ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١١) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۰-۱۱-۱۳۹۸: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (٣٣١١) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-05-11 | 1399|728|م|LA1083|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻭﺭﮤ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١١) ﻣﺆﺭﺥ ۱۰/۱۱/۱۳۹۸ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (٨) ﻓﺼﻞ ﻭ (٤٤) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۴ ماده به ادامه م ...

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﻤﻮﻧﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ : مصوبۀ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۰) تاریخ ۲-۴-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۰۰۶) تاریخ ۴-۵-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-05-11 | 1399|59|الف|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﻤﻮﻧﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱۰) ﻣﺆﺭﺥ ۲/۴/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۵) ﻓﺼﻞ ﻭ (۵۵) ﻣﺎﺩه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۵۵ ماده به ...

موافقتنامۀ وسایط نقلیۀ موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند : ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۱۸) تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۷: ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۱۲) تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۷: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۲۸۷) تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-22 | 1397|895|م|DS357.6.I4|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی، موافقتنامۀ وسایط موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۱۲) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۱۸) مؤر ...

مقررۀ تنظیم مدیریت سرمایه گذاری عامه : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماﺭﻩ (۱۸) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳-۶-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۸۰۹) تاریخ ۲۱-۷-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-10 | 1399|729|م|HC420.E44|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻋﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١٨) ﻣﺆﺭﺥ ۳/٦/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۱۰) ﻓﺼﻞ ﻭ (۵۲) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۵۲ ماده ...

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماﺭﻩ (۱۸) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳-۶-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱۸۹۴) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۸-۷-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-10 | 1399|729|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ادارات-- فصل سوم طرز مدیریت سیستم—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_ds357_5_meem729_1399_n1390_dari_title2.pdf ...

موافقتنامۀ همکاری ها در مورد مشارکت و توسعه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در یک جانب و اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن در جانب دیگر : ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۲۷۴) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۷-۴-١٣٩۶: ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ شماﺭﻩ مسلسل (۲۷۸) تاریخ ۱۰-۴-۱۳۶۹: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱۲۱) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۶-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|898|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑـﻢ ﺟـﺰﺀ ١٦ ﻣـﺎﺩﮤ (۶۴) ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، موافقتنامۀ همکاری در مورد مشارکت و توسعه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۷۸) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۷۴) مؤرخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ مشرانو ...

موافقتنامه میان وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور داخله جمهوری ازبکستان در عرصه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۹) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۲۸۲) تاریخ ۲۶-۴-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۵) تاریخ ۲۲-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|889|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی، موافقتنامه میان وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور داخله جمهوری ازبکستان در عرصۀ مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن را به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۲) مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ ولسی جر ...

موافقتنامه در مورد همکاری های امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت امارات متحده عربی: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۵۹) تاریخ ۱۹-۸-۱۳۹۴ : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۶۶) تاریخ ۲۰-۷-۱۳۹۴: حکم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷۹) تاریخ ۲۰-۹-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|844|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"موافقتنامۀ همکاری های امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت امارات متحدۀ عربی که بر اساس مصوبۀ شماره (۱۶۶) مؤرخ ۱۳۹۴/۷/۱۹ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۱۵۹) مؤرخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ مشرانو جرگه به داخل (۱۵) ماده تصدیق گردیده است، طبق حکم مادۀ (۹۴) قانون اساس ...

موافقتنامۀ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشور های عضو ایکو : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۹۲) تاریخ ۱۴-۹-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۲۸۸) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷۱) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|825|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی، موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشور های ایکو را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۸) مؤرخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۲) مؤرخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه و (۱۷) ماده ت ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد ترانزیت اموال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۱۰) تاریخ ۱۲-۴-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۳۰۵) تاریخ ۲۹-۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۹) تاریخ ۲-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|83|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد ترانزیت اموال را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۵) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۱۰) مؤرخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه ش ...