صفحه/نتیجه

مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۶۰) تاریخ ۶-۸-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-09-10 | 1398|764|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۸ ماده ب ...

مقررۀ تنظیم کادر تدارکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴) تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۸۶) تاریخ ۱۹-۸-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-09-10 | 1398|729|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم کادر تدارکات که به اساس مصوبه شماره (۴) مؤرخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ کابینه جمهوری اسلامی بداخل (۶) فصل و (۲۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسی ...

مقرره معدنکاری : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۸۸) تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-11-05 | 1398|74|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ معدنکاری را که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ کابینهٔ جمهوری اسلامي افغانستان به داخل (۱۳) فصل و (۱۰۹) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰۹ ماده به ادامه مقرر ...

قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین گاز تاپی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-12-25 | 1398|225|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین گاز تاپی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۹) ماده تص ...

مقررۀ تنظیم کادر منابع بشری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۰۹) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-05 | 1399|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ کادر منابع بشری را که به اساس مصوبۀ شمارۀ (۱۰) مؤرخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (۴) فصل و (۲۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه مقرره ...

تعدیل جزء ۳ فقرۀ (۵) مادۀ سی و هفتم و فقرۀ (۱) مادۀ چهل ودوم قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۲) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۸) تاریخ ۶-۱۲-۱۳۹۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-05 | 1399|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، جزء ۳ فقرۀ (۵) مادۀ سی و هفتم و فقرۀ (۱) مادۀ چهل ودوم قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۲) مؤرخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل ( ...

تعدیل فقره های (۶ و ۹) مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی : مصوبۀ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۲) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۷-۱۲-۱۳۹۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-05 | 1399|77|ت|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ ماده شصت و چهارم و بارعایت مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل فقره های (۶ و ۹) مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۲) مؤرخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردی ...

قانون کادر علمی – تخصصی طبی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: افغانستان فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۷) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-07 | 1399|282|ق|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان قانون کادرعلمی-تخصصی طبی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۴) ماده تصویب گردیده است، توشیخ می دارم."—از روی متن فرمان. ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۴) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-07 | 1399|74|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) ماده تصویب گردید ...

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و حکومت : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۱۰) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-07 | 1399|788|م|PN4748.A3|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﺼـﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١٢) ﻣﺆﺭﺥ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۴) ﻓﺼﻞ ﻭ (۲۱) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده ...