صفحه/نتیجه

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺍﯾﺰﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﺁﺕ ﺟﺰﺍﺋﯽ ﻋﺴﮑﺮﯼ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۹) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۷۷) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-07 | 1399|749|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت جزایی عسکری را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۳/۶/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردی ...

قانون اجراآت جزائی عسکری : شورای ملی افغانستان مصوبهً قانون اجراآت جزائی عسکری شماره مسلسل: ۱۴۵ تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۸/۱۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اجراآت جزاائی عسکری شماره: ۲۳ تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-20 | 1389|23|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف جرایم-- فصل سوم تحقیق جرایم-- فصل چهارم محاکمه-- فصل پنجم اجراآت استیناف خواهی-- فصل ششم فرجام خواهی و تجدید نظر-- ف ...

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺰﺀ ٢٣ ﻣﺎﺩﮤ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻭﺍﻟﯽ ﻫﺎ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۹) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۷۸) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-07 | 1399|734|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﺀ ١٦ ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﮤ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺰﺀ ٢٣ ﻣﺎﺩﮤ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻭﺍﻟﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۳/۶/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، توشیح می ...

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۵) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-10 | 1398|72|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده اس ...

مقررۀ مواد نور افشان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۲۶-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۳۵) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-05 | 1398|74|م|QH545.S9|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مواد نور افشان که به اساس مصوبۀ شمارۀ (۶) مؤرخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (۳) فصل و (۱۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه مقرره به ن ...

مقررۀ تطبیق سیستم حمل ونقل بین المللی جاده ای (TIR system) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۳۶) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-05 | 1398|726|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تطبیق سیستم حمل ونقل بین المللی جاده ای (TIR System) را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور ...

مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۱۸) تاریخ ۱۶-۶-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-24 | 1398|74|م|KNF1639|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۳۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن اصولنامه. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۵ ماده به اد ...

قانون دسترسی به اطلاعات : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹): تاریخ ۵-۵-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۹-۷-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-07-28 | 1398|294|ق|JC599.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات را که به اساس فیصلۀ شماره (۹) مؤرخ ۵/۵/۱۳۹۸ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان ...

مقررۀ صحت روانی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۲۲) تاریخ ۱۰-۷-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-07-28 | 1398|763|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ صحت روانی را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۶) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۶ ماده به ادامه مقرره به ن ...

مقررۀ پرورشگاه ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۵) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-08-25 | 1398|724|م|HV990.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ پرورشگاه ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۴۲) ماده تصوب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۲ ماده به ادامه مقرره به ...