صفحه/نتیجه

تعدیل مادۀ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۶۵) تاریخ ۷-۳-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۷۰) تاریخ ۳۰-۱-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۷) تاریخ ۲۰-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|74|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۷۰) مؤرخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۶۵) مؤرخ ۷/۳/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی را پیرامون تعدیل بند (الف و ب) مادهٔ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک که در دو بند تصدیق گردیده ا ...

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۸۳) تاریخ ۱۸-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شوری ملی ولسي جرگه شماره (۲۸۳) تاریخ ۲۷-۶-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۷) تاریخ ۲۹-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|822|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسي، موافقتنامۀ تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۳) مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۸۳) مؤرخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ مشرانو جرگه به داخل (۱) مقدمه، (۴) فصل و (۲۷) ما ...

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۰) تاریخ ۷-۱-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۹۷) تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۷-۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|859|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) به اساس مصوبه شماره (۲۹۷) مؤرخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۳۰۰) مؤرخ ۷/۱/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه و (۱۱) ماده ت ...

مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۲۱-۸-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۷۵) تاریخ ۲۶-۹-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-10-03 | 1398|782|م|K4460|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را که به اسا مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۲۱-۸-۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۰) فصل و (۶۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۶۰ ماده به ادامه ...

قانون تنظیم امور آب : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۲۳) تاریخ ۲۷-۹-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲-۱۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-11-15 | 1398|292|ق|TD345|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون تنظیم امور آب را که با اساس فیصلۀ شماره (۲۳) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان ای ...

کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۰) تاریخ ۱۹-۵-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-16 | 1394|99|ک|DS353|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه که بر اساس مصوبات شماره (۱۳۱) مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ ولسی جرگه و شماره (۱۲۹) مؤرخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل یک مقدم ...

قانون اساسی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-07-11 | 1343|29 |ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

ما المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لویه جرگه ايکه از هژدهم تا بيست و هشتم ماه سنبله سال ۱۳۴۳ هجری شمسی در شهر کابل انعقاد يافت، تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح می کنيم و سر از امروز آن را بحيث ...

توافقنامه تسهیلات تجارت : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۳) تاریخ ۲۶-۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|922|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جز‌‌ء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۸) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۶) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی در مورد توافقنامه تسهیلات تجارت را که در یک مقدمه، (۲۴) ماده و یک ضمیمه تصدیق گردیده است، تو ...

کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|989|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۷) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۵) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون کنوانسیون میناماتا در مور سیماب را که در یک مقدمه، (۳۵) ماده و (۵) ضمیمه تصدیق گردیده ...

معاهدۀ مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و داری معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۷) تاریخ ۱۲-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|684|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی را که بر اساس مصوبهٌ شماره (۲۵۲) مؤرخ ۱۰/۹/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۵۱) مؤرخ ۱۴/۱۰/ ...