صفحه/نتیجه

ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶۰) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-03 | 1398|949|الف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است ...

قانون قضایای دولت : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبۀ مشرانو جرگه شماره (۸۹) تاریخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۲: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره مسلسل (۹۹) تاریخ تصویب ۱۵/ ۳/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶) تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-06-30 | 1392|276|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز رسیدگی دعاوی بین ادارۀ دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی – فصل سوم طرز رسیدگی منازعات بین ادارات دولتی – فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1572_qaaf276_1392_n1115_dari_title1.pdf ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-03 | 1398|74|ت|JQ1769.A15|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است، تو ...

قانون جمعیت ها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۹۳) تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-06-10 | 1392|387|ق|JQ1769.A15|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز تأسیس وثبت – فصل سوم امور مالی – فصل چهارم انحلال جمعیت ها – فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a15_qaaf387_1392_n1114_dari_title1.pdf ...

قانون شاروالی ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۳) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-23 | 1397|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون شاروالی ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳۴) فصل و (۲۲۹) ماده تصویب گردیده است، ‌توشیح می دارم.&q ...

تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۹) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-10 | 1398|74|ت|K4095.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، توشیح م ...

قانون هوانوردی ملکی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۵۱) تاریخ فیصله ۲۸/ ۶/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون هوانوردی ملکی شماره (۸۸) تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-09-26 | 1391|992|ق|HE9871.A34|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های اداره هوانوردی ملکی – فصل سوم ثبت طیاره – فصل چهارم هیئت پرواز – فصل پنجم میدان های هوائی – فصل ششم پرواز طیاره – فصل هفتم عملیات تفحص و نجات – فصل هشتم حمل و نقل هوائی – فصل نهم ...

ضمیمۀ شماره (۳) قانون اصول محاکمات تجارتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-25 | 1398|89|ض|KNF1650|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ضمیمۀ شماره (۳) قانون اصول محاکمات تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲۴) ماده تصویب گردیده است، توش ...

ایزاد در برخی از مواد قانون اصول محاکمات تجارتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۲) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-25 | 1398|94|الف|KNF1650|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ایزاد در برخی از مواد قانون اصول محاکمات تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است ...

تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط آهن : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|ت|K4025.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط آهن را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...