صفحه/نتیجه

سند پذیرش پروتوکول تعدیل موافقتنامه مراکش در مورد تأسیس سازمان تجارت جهانی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۶) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۵: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۹۴) تاریخ ۲۹-۳-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹) تاریخ ۵-۴-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|94|س|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۱۹۴) مؤرخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۱۹۶) مؤرخ ۱/۴/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی، مبنی بر تصدیق (سند الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به سازمان تجارت جهانی) را، توشیح می دارم.&q ...

قانون محابس و توقیف خانه ها : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۴۵) تاریخ: ۲۷/۳/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-10 | 1386|29|ق|K5524|رساله | بیشتر...

"براساس مصوبۀ شماره (۴۷) مؤرخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان و به تأسی از هدایت فقره (۱۶) ماده (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون محابس و توقیف خانه را که در (۸) فصل و (۵۷) ماده در جلسه هیئت مشترک ولسی جرگه و مشران ...

ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون محابس و توقیف خانه ها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شمارۀ مسلسل (۳۱۰) تاریخ فیصله ۲۴-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۵) تاریخ ۲۵-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|94|الف|K5524|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون محابس و توقیف خانه ها را که به اساس مصوبه شماره (۳۱۰) مؤرخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ هیئت مختلط شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان فیصله گردیده است، توشیح می دارم." ...

تعديل در برخى از مواد قانون استملاك : مصوبۀ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان شماره (٩) تاريخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (٣١٩) تاريخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|749|ت|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسى از حكم جزء ١٦ ماده شصت و چهارم و با رعايت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسى افغانستان، طرح تعديل در برخى از مواد قانون استملاك منتشرۀ جريدۀ رسمى (١٢٥٨) مؤرخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ را كه به اساس مصوبۀ شماره (٩) مؤرخ ١٣٩٧/٦/١٣ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان به ...

قانون استملاک : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-20 | 1396|25|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم انواع استملاک-- فصل چهارم انتقال ملکیت دولتی جهت تطبیق پروژه-- فصل پنجم قیمت گذاری ملکیت های تحت استملاک-- فصل ششم اسکان مجدد خارج محدودۀ ماستر پلان-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_ ...

تعديل وايزاد در برخى از مواد مقررۀ حق الاجرت ميدان هاى هوائى و تأسيسات هوانوردى ملكى : مصوبۀ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان شماره (١٠) تاريخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: حكم رئيس جمهورى اسلامى افغانستان شماره (١٦٣٢) تاريخ ۸-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|79|ت|K4095|رساله | بیشتر...

"تعديل و ايزاد در برخى از مواد مقررۀ حق الاجرت ميدان هاى هوائى و تأسيسات هوانوردى ملكى را كه در جلسه شماره (١٠) مؤرخ ۱۴-۶-۱۳۹۷ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان به داخل (٣) ماده تصويب گرديده است، منظور مى دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4095 ...

مقررهٔ حق الاجرت میدان های هوائی و تأسیسات هوانوردی ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ حق الاجرت میدان های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی شماره: (۵۷)تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-05-31 | 1384|73|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الاجرت میدان های هوائی-- فصل سوم معافیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این مقررهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه مقررهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_tl540_t6_meem73_1384_n860_dari_tit ...

مقرره تحصیلات عالی شبانه : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۵ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-16 | 1390|744|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط و طرز تدویر برنامه های تحصیلات عالی شبانه – فصل سوم شمولیت در برنامه های تحصیلات عالی شبانه – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_la1083_meem744_1390_n1066_dari_title2.pdf ...

تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷) تاریخ ۲۷-۹-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۳۶) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|78|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۷) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_la1083_tay78_1397_n1329_dari_title1. ...

تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات : مصوبه کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۳-۱۱-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۶) تاریخ ۲۳-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|729|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل،‌ ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است ...