صفحه/نتیجه

مقررهٔ تنظیم بورس های ملکی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۹-۱-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۲۴) تاریخ ۱۶-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|729|م|LB2339.A3|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ تنظیم بورس های ملکی را که در جلسهٔ شماره (۲) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۷) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۷ ماده به ادامه حکم ...

مقررۀ تعلیمات غیر حضوری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۱۱) تاریخ ۱۴-۸-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|727|م|LA1081|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تعلیمات غیر حضوری را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۹) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن مقرره. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه مقرره ...

مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دوکتورا) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۳۹) تاریخ ۱۶-۸-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|م|LA1083|723|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دوکتورا) را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۱) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ...

مقررۀ غنی سازی آرد گندم و روغن های خوراکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۲-۸-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴۴) تاریخ ۱۷-۸-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|779|م|HD9016.A342|رساله | بیشتر...

"مقررۀ غنی سازی آرد گندم و روغن های خوراکی را که درجلسۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۲/۸/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده ...

قانون شرکت انکشاف زمین : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|299|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت انکشاف زمین را که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۵) ماده تصویب گردیده است،‌ توشیح می ...

اساسنامۀ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۸۹) تاریخ ۱۳-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"اساسنامهٔ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان را که در جلسهٔ شماره (۱۲) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر ...

مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹۵۰) تاریخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-03 | 1398|72|م|LC157.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس را که در جلسۀ شماره (۱۸)مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ...

اساسنامه محکمه جزایی بین المللی (اساسنامه روم) کنفرانس دیپلوماتیک نماینده گان تام الاختیار سازمان ملل متحد پیرامون تأسیس محکمۀ جزایی بین المللی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۸۱: حکم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۴) ۲۲-۱۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-11 | 1397|52|الف|KZ7288.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ بخش بوده: بخش اول تأسیس محکمه—بخش دوم صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوا و قوانین حاکم-- بخش سوم اصول کلی حقوق جزأ—بخش چهارم ترکیب و نحوۀ مدیریت محکمه – بخش پنجم تحقیقات و تعقیب عدلی – بخش ششم محاکمه – بخش هفتم مجازات – بخش هشتم مرحله استیناف خواهی و ت ...

مقررۀ تنظیم امور امتحانات کانکور : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱) تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۷۱) تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|742|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین اعضای کمیتۀ امتحان کانکور و تثبیت حق الزحمۀ آنها-- فصل سوم مکلفیت های متقاضی امتحان کانکور-- فصل چهارم احکام متفرقه. ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|729|ت|K3276|رساله | بیشتر...

" به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۹) مؤرخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۰) مؤرخ ۷/۹/۱۳۹۶ مشران ...