صفحه/نتیجه

مقررهٔ شرایط کار کارکنان روز مزد : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۶۶) تاریخ ۳۰-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|754|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ شرایط کارکنان روز مزد را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۱۶) ماده تصویب گریده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه ...

مقرره حل اختلافات ناشی از کار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۶۷) تاریخ ۳۰-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|73|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حل اختلافات ناشی از کار را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۹) ماده تصویب گریده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادا ...

مقررهٔ توزیع البسهٔ کار و وسایل تحفظی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۱۰) تاریخ ۴-۴-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|72|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل او (۱۳) ماده تصویب گردیده، است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ما ...

قانون طرز تحصیل حقوق : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۵) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-06-31 | 1397|296|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان،قانون طرز تحصیل حقوق را که به اساس مصوبهٔ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۷) فصل و (۶۸) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم. ...

تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷) تاریخ ۲-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل نام وزارت صنعت و تجارت را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۴) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه به داخل (۲) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم.&q ...

مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه : مصوبهْ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۴) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-04-05 | 1398|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه را که به اساس مصوبهْ شماره (۱۸) مؤرخ ۶-۱۰-۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۲۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و ...

قانون طی مراحل اسناد تقنینی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|29|ق|K3316.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون طی مراحل اسناد تقنینی را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۶۱) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

قانون تربیت بدنی و ورزش : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۸) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|22|ق|K3702.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تربیت بدنی و ورزش را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می د ...

تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷) تاریخ ۲۷-۹-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۳۶) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|78|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۷) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_la1083_tay78_1397_n1329_dari_title1. ...

قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۴) تاریخ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۱۸) مؤرخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۲۷) مؤرخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ مشرانو جرگه به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده تصویب گردیده ...