صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای کمیته دولتی طبع و نشر جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1364-04-15 | 1364|744|م|Z249|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف و صلاحیتها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_z249_meem744_1364_n585_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطلاعات و کلتور : فرمان شماره (۱۹۰۳) مورخ دوازده هم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۵، فصل دوم (تشکیل)ماده ۶-۱۰، فصل سوم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۱-۱۵، فصل چهارم (انحلال و تصفیه)ماده۱۶-۲۰،فصل پنجم (مسایل متفرقه) ماده ۲۱-۲۵. acku_risalah_k487_c8_alif52_1356_n391_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۷۴) ۱۰/۴/۱۳۶۵در باره اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HF6182.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

اساسنامۀ تصدی مطبعه تعلیم وتربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۷۶) ۱۹/۵/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|52|ا|KNF3147|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3147_alif52_1366_n642_dari_title5.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی مطبعهٔ معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|52|ا|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت های تصدی-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_k4285_alif52_1422 ...

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانسان شماره ۱۷ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-16 | 1394|74|م|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس رسانه و نهاد– فصل سوم حقوق و مکلفیت ها– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_pn5449_a3_meem74_1394_n1196_dari_title1.pdf ...

قانون رسانه های همگانی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی نمبر (۶) مؤرخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: ولسی جرگه مصوبۀ قانون رسانه های همگانی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۰) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|45|ق|BP185.7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تأسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم منابع مالی رسانه های همگانی—فصل ششم تأسیس مطابع و مؤسسات فرهنگی-- فصل هفتم صاحب امتیاز ، شرایط و مکلفیت ها—فصل هشت ...

اساسنامۀ تصدی مطابع دولتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۸) تاریخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |29|الف|Z249.R3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_z249_r3_alif29_1366_n636_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مطبعۀ صکوک : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۹/۵/۱۳۶۴ شماره (۱۲۰) در مورد اساسنامۀ تصدی مطبعه صکوک

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|52|ا|HC420.E44|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hc420_e4 ...

مقرره وسایل طباعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|م|Z249|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۲۹۹) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۶۷) مورخ ۷/۷/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_z249_meem74_1361_n505_dari_title3.pdf ...