صفحه/نتیجه

قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره مسلسل (۳۰۸) تاریخ فیصله ۲۶-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۲) تاریخ ۲-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-25 | 1397|29|ق|P306.94.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی را که به اساس فیصلهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۴) فصل، (۲۲) ماده و (۱) ضمیمه فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی ...

قانون تنظیم امور اتاق ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۹) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-10 | 1398|229|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم امور اتاق ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۲۷) ماده تصویب گردیده است، توشیح می د ...

قانون تنظیم امور شوراهای محلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۰) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-25 | 1398|29|ق|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم امور شوراهای محلی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۵۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

قانون محصول محاکم : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۳۲۲) تاریخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۳) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|28|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون محصول محاکم را که به اساس فیصلۀ شماره (۳۲۲) مؤرخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۲۳) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf15 ...

مقررۀ جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۷۰) تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۲۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ...

مقررۀ تعلیمات قضائی : ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۷۱) تاریخ ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|74|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تعلیمات قضائی که به داخل (۵) فصل و (۳۵) ماده به اساس مصوبۀ شماره (۳۶۵) مؤرخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ از طرف شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده است، غرض نشر در جریدۀ رسمی به شما ارسال گردید."—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظا ...

مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۲۳-۳-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵۲) تاریخ ۱۷-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-05-10 | 1398|74|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

"مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که به اساس مصوبه شماره (۵) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۴۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۳ ماده به ادا ...

مقررۀ مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۵۳) تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-14 | 1397|77|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار را که در جلسۀ شماره (۳) مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به اد ...

مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۶) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|م|SB732.54.A34|رساله | بیشتر...

"مقررۀ حفاظت از نباتات و قرنطین را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در حکم این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ...

مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲) تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۸) تاریخ ۲۱-۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

"مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی که به اساس مصوبۀ شماره (۲۲) مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خل ...