صفحه/نتیجه

تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷) تاریخ ۲-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل نام وزارت صنعت و تجارت را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۴) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه به داخل (۲) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم.&q ...

مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه : مصوبهْ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۴) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-04-05 | 1398|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه را که به اساس مصوبهْ شماره (۱۸) مؤرخ ۶-۱۰-۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۲۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و ...

قانون طی مراحل اسناد تقنینی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|29|ق|K3316.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون طی مراحل اسناد تقنینی را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۶۱) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

قانون تربیت بدنی و ورزش : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۸) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|22|ق|K3702.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تربیت بدنی و ورزش را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می د ...

قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۴) تاریخ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۱۸) مؤرخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۲۷) مؤرخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ مشرانو جرگه به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده تصویب گردیده ...

قانون محاسبین مسلکی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۳۱۷) تاریخ ۳۰-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۹) تاریخ ۱۲-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|29|ق|KNF3190|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون محاسبین مسلکی را که به اساس فیصلۀ شماره (۳۱۷) مؤرخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۲۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان ا ...

مقررۀ تنظیم کادر گمرکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۵) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|729|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم کادر گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۲ ماده به ادا ...

قانون امور ذاتی سربازان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۸) تاریخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-15 | 1398|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت حکم مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون امور ذاتی سربازان را که به اساس مصوبه شماره (۲۰) مؤرخ ۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۶۰) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۳-۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-15 | 1398|74|م|HQ1063.A34|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی را که به اساس مصوبهْ شماره (۳) مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرر ...

قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-18 | 1397|23|ق|JQ1765.A55|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را که به اساس مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و(۳۳) ماده تصویب گردی ...