صفحه/نتیجه

قانون مراسم عروسی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره (۱۵۶) تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۷۷۳) تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ666.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محافل عروسی-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hq666_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title2.pdf ...

تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۹) تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|742|ت|KNF2430|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی، تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را که به اساس فیصلۀ شماره (۲۹۲) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۳) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فر ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۱) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|749|ت|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

"طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را که در جلسۀ شماره (۱۶) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این قا ...

مقررۀ استملاک پروژه های خطی – امتدادی : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۹۵) تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|725|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"طرح مقررۀ استملاک پروژه های خطی_ امتدادی را که در جلسۀ شماره (۱۶) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۳۱) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۱ ...

قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-05 | 1396|298|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی و کمیتۀ تنظیم مواد مخدر-- فصل سوم مراجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر و مسکرات-- فصل چهارم تلاشی، اقدامات کشفی مخفی، ضبط و مصادره-- فصل پنجم جرایم و مجازات قاچاق مواد مخدر و مسکرات—فصل ششم وظایف و صل ...

قانون صدور فرمان تقنینی : جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۱) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موارد قانونی صدور فرمان تقنینی. acku_risalah_knf13_qaaf29_1396_n1285_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۷) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|742|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_hd1333_a3_meem742_1396_n128 ...

تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زن : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|742|ت|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_hq1236_5_a3_tay742_1396_n1286_dari_title1.pdf ...

تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزائی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۰) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|724|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_tay724_1396_n1286_dari_title2.pdf ...

ایزاد در مادۀ ۹۱۶ کود جزا : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۲) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|94|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. قانون اصلی این ایزاد تحت عنوان کود جزا، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۲۶۰ (۲۵ ثور ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_alif94_1396_n1286_dari_title3.pdf ...