صفحه/نتیجه

مقررۀ مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۵۳) تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-14 | 1397|77|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار را که در جلسۀ شماره (۳) مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به اد ...

مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۶) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|م|SB732.54.A34|رساله | بیشتر...

"مقررۀ حفاظت از نباتات و قرنطین را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در حکم این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ...

مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲) تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۸) تاریخ ۲۱-۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

"مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی که به اساس مصوبۀ شماره (۲۲) مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خل ...

قانون معادن : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-21 | 1397|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون معادن را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۵) فصل و (۷۷) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از ...

مقررۀ تنظیم، اجراأت و فعالیت های اداره دارالافتای ستره محکمه : ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۵) تاریخ ۲۱-۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-03-27 | 1398|م|729|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ دارالافتای ستره محکمه به داخل (۳) فصل و (۲۲) ماده به اساس مصوبۀ شماره (۱۰۳۵) مؤرخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ از طرف شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده است، غرض نشر در جریدۀ رسمی به شما ارسال است."—از روی متن. شامل ۳ فصل بو ...

قانون حمایت حقوق طفل : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶۲) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-20 | 1397|23|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون حمایت حقوق طفل را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۶) فصل و (۱۰۸) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دار ...

میثاق حقوق طفل در اسلام : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۱) تاریخ ۹-۳-۱۳۹۵: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۹۳) تاریخ ۱۵-۲-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۱) تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|92|م|KNF515.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۱۹۳) مؤرخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۱۹۱) مؤرخ ۹/۳/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی، مبنی بر تصدیق میثاق طفل در اسلام در یک مقدمه، و (۲۶) ماده را که منجر به الحاق جمهوری اسلامی اف ...

توافقنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۷) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۲۸۱) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷۴) تاریخ ۱۹-۹-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|92|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"طرح موافقتنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) به بر اساس مصوبۀ شماره (۲۸۱) مؤرخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۷۷) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه، (۱) ضمیمه و (۱۵) ماده تصدیق بنا ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۳۰۱) تاریخ ۲۹-۱-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۲۱-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|82|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۱) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۰۷) مؤرخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی ...

مقررۀ تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نماینده گی های سیاسی و قونسلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۳۰) تاریخ ۱۸-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-15 | 1397|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۴۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به ط ...