صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ نه تراشیدن و کوتاه ننمودن ریش شماره (۳۴۰۹) تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۵ هـ.ش به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان محترم! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|482a|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه در افغانستان ګناه کبیره آشکار ریش تراشیدن و ریش قطع کردن صورت می ګیرد در حالیکه ما اختیار کامل داریم، فتوای فتاوای عالمګیری است که هر کسیکه اختیار دارددفع منکر بالایش واجب میګردد، بدین لحاظ آرزو مندیم هر والسوال در والسوالی خویش و والی د ...

مقررهٔ تدویر نمایشگاه آثارتاریخی- فرهنگی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره تدویر نمایشگاه آثار تاریخی- فرهنگی شماره (۳۴) تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-25 | 1384|72|م|DS353|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدویرنمایشگاه آثارواشیای تاریخی- فرهنگی ملی وخصوصی درداخل کشور-- فصل سوم تدویرنمایشگاه آثارواشیای تاریخی- فرهنگی ملی درخارج کشور-- فصل چهارم تدویرنمایشگاه های آثارواشیای تاریخی- فرهنگی خارجی درافغانستان-- ف ...

اساسنامۀ افغان ننداری : فرمان شماره (۳۸۸) مورخ هفدهم جوزا سال ۱۳۵۴ مقام صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-30 | 1354|529|الف|PN2960.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، فصل چهارم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل پنجم: مواد متفرقه. "تصحیح: در صفحه (۱۲) سطر پانزده جمله (بداخل شانزده ماده) (بداخل پانزده ماده) خوانده شود. همچنان در صفحه (۱۶) ما ...

اساسنامۀ مؤسسه طبع و تورید کتب بیهقی : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-08-15 | 1357|52|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان وهدف)ماده ۱-۲-- فصل دوم (سرمایه)ماده ۳-۶-- فصل سوم (تشکیلات) ماده ۷-۱۲-- فصل چهارم (انحلال وتصفیه) ماده۱۳-۱۵-- فصل پنجم (مواد متفرقه) ماده ۱۶-۱۹. "مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۱۶۷) درجلسۀ (۲۲) تاریخی ۱۳۵۷/۷/۲۲ باملاح ...

جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون بیرق : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-26 | 1357|89|ج|CR101|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول بیرق جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل دوم طرز استفاده از بیرق-- فصل سوم افراشتن بیرق-- فصل چهارم نشان مورد استفاده در بیرق-- فصل ششم استفاده تزینی از بیرق جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل هفتم بیرق های دول متحابه و ملل متحد-- فص ...

اساسنامۀ د اطلاعاتو او کلتور کلوپ : فرمان شماره (۲۵) مورخ چهارم حمل سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-17 | 1355|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(-) ماده ۲-۱: فصل دوم(-)ماده ۳: فصل سوم(-) ماده ۱۰-۴: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۱۴-۱۲: فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۵: فصل ششم(مسایل متفرقه) ماده ۲۰-۱۶. acku_rislah_k487_c8_alif52_1355_n344_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی افغان فلم : فرمان شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۸دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|ا|PN1995.9.A35|رساله | بیشتر...

ماده ۱۰ در جریده موجود نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (تشکیلات)ماده ۸-۳: فصل سوم (امور مالی و حسابی) ماده۱۷-۹: فصل چهارم (انحلال و تصفیه موسسه) ماده ۲۱-۱۸: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۵-۲۲. acku_risalah_pn1995_9_a35_alif ...

اساسنامۀ جمعیت العلما افغانستان : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-15 | 1357|52|الف|BP185|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصلۀ شماره (۱۱۱۹) در جلسۀ (۱۹) تاریخی۱۳۵۷/۷/۲ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۷۵/۷/۲ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: احکام متفرقه. ...

اســــــــاسنــــــامۀ مطابـــــع دولتی افغانســـــــتان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-06-15 | 1349|52|ا|Z249.R3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان ومرام، فصـــــــل دوم ســــــرمایــــــه، فصل سوم تـــــــشکیلات، فصـــــــــل چــــــــــهارم انحـــــــــلال و تصفــــــــــیه، فصــــــــل پنجــــــــــم مـــــــواد متفــــــرق. acku_risalah_z249_r3_alif52_1349_n0165_dar ...