صفحه/نتیجه

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ها، قرار ها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۱۳) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|87|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این انفاذ تحت عنوان قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۱۰۳۴(۱۶ اسد سال ۱۳۸۹ هـ. ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_alif87_1397_n1318_dari_title5.pdf ...

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله (غالب) وزیر عدلیه شماره (۶۹۷۹) تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹: مصوبۀ قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری به دو ثلث آرای کل اعضأ شمارۀ مسلسل (۱۷۳) تاریخ تصویب ۷/۴/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-16 | 1389|228|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل محاکم عسکری – فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری – فصل چهارم محاکم ابتدائیه عسکری – فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری – فصل ششم فرجام خواهی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه – فصل هفتم امور ذاتی قضات – فص ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری-- فصل سوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس-- فصل چهارم حالات مجاز نبودن اجتماعی، اعتصاب، مظاهره و تحصن– فصل پنجم احکام جزایی– فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_k325 ...

قانون تنظیم امور مالداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۹) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|SF55.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های ادارۀ خدمات مالداری-- فصل سوم جواز فعالیت-- فصل چهارم شرایط تولید و تورید حیوانات و عوامل تولید مالداری– فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_sf55_a3_qaaf29_1396_n1275_dari_title3.pdf ...

ضمیمهّ شماره (۷) قانون نشان ها و مدال ها (علامه) منتشرهّ جریدهّ رسمی شماره (۷۹۷) سال ۱۴۲۲ هجری قمری در مورد وضع مدال دولتی (علامه) فیض محمد کاتب هزاره : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-20 | 1396|89|ض|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در نمبر مسلسل ۷۹۷ (۸ صفرالمظفر ۱۴۲۲هـ ق) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_zwaat89_1396_n1277_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۸) قانون نشان ها و مدال ها (علامه) منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۷) سال ۱۴۲۲ هجری قمری در مورد وضع مدال دولتی قانون اساسی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۳) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-20 | 1396|899|ض|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در نمبر مسلسل ۷۹۷ (۸ صفرالمظفر ۱۴۲۲هـ ق) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_zwaat899_1396_n1277_dari_title2.pdf ...

قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۹) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-20 | 1396|299|ق|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل، وظایف و صلاحیت های اداره-- فصل چهارم ساحات عملیات و حقوق سطح زمین—فصل پنجم قرار داد عملیات بالا دستی نفت و گاز (هایدرو کاربن ها)—فصل ششم عملیات میان دستی نفت (هایدرو کاربن ...

قانون شهر سازی و مسکن : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|29|ق|HT169.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسنجام امور شهر سازی و مسکن-- فصل سوم ادارۀ انجنیری و مهندسی-- فصل چهارم اصول شهر سازی، تخلفات وموّیدات—فصل پنجم امور تهیۀ مسکن—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_ht169_a27_qaaf29_1396_n1278_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۵) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|89|ض|RA541.A3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صحت عامه، در شماره مسلسل ۱۰۰۴ (۲۱ قوس ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_ra541_a3_zwaat89_1396_n1278_dari_title2.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۸۷) سال ۱۳۹۴ : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۶۷۲) تاریخ ۶/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|89|ض|TC513.A3|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، در نمبر مسلسل ۱۱۸۷ (۱۸ میزان ۱۳۹۴) به نشر رسیده. acku_risalah_tc513_a3_zwaat89_1396_n1280_dari_title1.pdf ...