صفحه/نتیجه

قانون انتخابات شوری با ضمائم تا ۶ سرطان ۱۳۴۴ هــ، ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|292|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

"ما پادشاه افغانستان این طرح قانون انتخابات شوری را که در جلسۀ روز چهارشنبه بیست و ششم ماه حوت ۱۳۴۳ ھ ش مجلس وزراء تصویب گردیده بنام خداوند بزرگ و بموجب حکم مادۀ ھفتادوھفتم قانون اساسی بحیث فرمان تقنینی توشیح، و نفاذ آنرا اعلام مینمائیم."—از روی ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ- ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|682|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif682_1344_n30_dari_title2.pdf ...

ضمیمۀ قانون انتخابات شوری راجع به تعدیل بعضی مواعید مندرج قانون مذکور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|872|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۱ ثور ۱۳۴۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat872_1344_n30_dari_title3.pdf ...

قانون شمارۀ-۹ تاریخی ۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ- ش راجع به اجرای انتخابات ښاروالی ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|25|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_qaaf25_1344_n30_dari_title4.pdf ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|622|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif622_1344_n25_dari_title2.pdf ...

ضمیمه قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|87|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat87_1344_n25_dari_title3.pdf ...

تعلیماتنامه کتابخانه پوهنتون کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-15 | 1345|782|ت|Z678.892.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعریفات- مرام و ضروریات-- فصل دوم تشکیلات کتابخانۀ پوهنتون کابل-- فصل سوم امور مالی و اداری کتابخانۀ پوهنتون کابل. این قانون با ادامه مادۀ ۱۰-۱۴ در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۰، تحت عنوان تعلیماتنامۀ کتابخانۀ پوهنتون کابل «۲» به نشر ر ...

قانون مدنی جلد اول (باب تمهیدی) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|29|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تطبیق قانون-- فصل دوم اشخاص-- فصل سوم اموال. قانون مدنى جلد دوم (كتاب اول حق) قانون مدنی جلد سوم (كتاب دوم عقود معينه) قانون مدنى جلد چهارم (كتاب سوم حقوق عينى) acku_risalah_knf500_qaaf29_1355_n353_dari_title1.pdf ...

قانون مدنى جلد دوم (كتاب اول حق) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|299|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

باب اول احکام عمومی. باب دوم منابع حق شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تصرف حقوقی—فصل سوم حوادث قانونی. باب سوم آثار وجیبه شامل ۷ فصل بوده: فصل اول وجیبه طبیعی-- فصل دوم تنفیذ عینی-- فصل سوم تنیفذ از طریق تهدید به غرامت—فصل چهارم تنفیذ از طریق ...

قانون مدنی جلد سوم (كتاب دوم عقود معينه) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|297|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

باب اول تملیک شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عقد بیع—فصل دوهم هبه—فصل سوم شرکت—فصل چهارم قرض—فصل پنجم صلح. باب دوم عقود انتفاع شامل ۲ فصل بوده: فصل اول اجاره—فصل دوم عاریت. باب سوم عقود کار شامل ۵ فصل بوده: فصل اول مقاوله استضاع تعهدات مرافق عامه-- فصل دوم عق ...