صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/۶/۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|K4754|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ تحت عنوان قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک اف ...

قانون جرایم عسکری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۷ تاریخ ۹- ۱۱-۱۳۶۴ درباره تصویب قانون جرایم عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-01-16 | 1365|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱۰-۱، فصل دوم (جرایم عسکری) ماده ۴۳-۱۱، فصل سوم (احکام نهایی) ماده ۴۴. acku_risalah_knf3738_qaaf29_1365_n604_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرګداشت لویه جرګه تاریخی ۳ – ۵ ثور سال : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹) ۱۳۶۴/۳/۱۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ بتاًسی از پرنسیپهای انسان دوستی مطابق فقره (۶) ماده (۴۳) اصو ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰) تاریخ ۴/۲/۱۳۶۵در باره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8665_f ...

قانون وکالت دفاع : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۶ تاریخ ۱۸-۹-۱۳۶۵ درباره تصویب قانون وکالت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وصلاحیت های ارگان های وکالت دفاع-- فصل سوم شرایط عضویت درانجمن وکلای مدافع-- فصل چهارم حقوق ومکلفیت های اعضای انجمن وکلای مدافع-- فصل پنجم شعبات حقوقی-- فصل ششم سازماندهی کاروپرداخت معاش وکلای ...

مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۴۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ درمورد تصویب مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی امور محاکم اصلاحی-- فصل سوم قضایای قابل رسیدگی محاکم اصلاحی افسری-- فصل چهارم طرزرسیدگی قضایا درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل پنجم تدابیر اتنباهی قابل استفاده درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل ششم اعتراض برتصمی ...

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۳) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرزسپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1365-12-20 | 1365|744c|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزسپری نمودن مجازات سربازان وخوردضابطان قطعه-- فصل سوم طرزسپری نمودن مجازات افسران وخوردضابطان مکتبی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فر ...

مقرره هیئت مخصوص محبس وسوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۴) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درباره مقرره هیئت مخصوص محبس وسوی محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8756|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت هیئت-- فصل سوم صلاحیت هیئت-- فصل چهارم سوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8 ...