صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران حمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی شماره (۲۷) تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-06-16 | 1387|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم معیارها—فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem74_1387_n960_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیته دولتی رادیو و تلویزیون و سینماتوگرافی جمهوریت دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-15 | 1362|74|م|HE8689.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۵۰) در جلسۀ تاریخی ۲/۳/۱۳۶۲ مراتب آتی را تصویب نمود"—از روی متن فرمان. acku_risalah_h ...

مقرره کمیته دولتی آژانس اطلاعاتی باختر : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-15 | 1362|79|م|HE8689.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف و مکلفیتها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت--فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۷۵۰) در جلسۀ تاریخی ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه بیشنهاد شماره (۳۵۸۹) مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۶۱ وزارت عدلیه مراتب ...

مقرره اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف اساسی—فصل سوم تشکیلات و مکلفیت ها—فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ۵۲ ...

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|27|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم موقف کارکنان خدمات ملکی—فصل سوم تبدیلی کارکنان خدمات ملکی—فصل چهارم ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem27_1388_n992_dari_title2.pdf ...

تصویب هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر مجزا گردانیدن ریاست توریزم از وزارت ترانسپورت و توریزم و الحاق آن به وزارت اطلاعات و کلتور و تغییر نام وزارت ترانسپورت و توریزم به وزارت ترانسپورت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-29 | 1360|69|ت|JS7442.2|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسۀ تاریخی ۹/۱۲/۱۳۶۰ فیصلۀ شماره (۳۲۶۳) مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ کمیته اجرائیوی شورای وزیران را مبنی بر مجزا گردانیدن ریاست توریزم از وزارت ترانسپورت و توریزم و الحاق آن با تشکیل و بودجه مربوط بوزارت اطلاعات ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۲) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیتها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها، فصل چهارم: احکام نهایی. پیرامون منظوری مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت صنایع خفیفه و مواد غذائی جمهوری دموکراتیک افغانستان «شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تص ...