صفحه/نتیجه

قانون مراسم عروسی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره (۱۵۶) تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۷۷۳) تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ666.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محافل عروسی-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hq666_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title2.pdf ...

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره مسلسل (۲۵۵) تاریخ فیصله ۲۰/۱۰/۱۳۹۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۸۶۳) تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر و قایوی غرض جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال-- فصل سوم ارایه و بررسی شکایات مربوطه به آزار و اذیت زنان و اطفال. acku_risalah_hq1735_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title3.pdf ...

فرمان ر‎ئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ پیرامون به تصحیح فرمان (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۷۱ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-06-31 | 1373|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"تصحیح کلمه اصولنامه جزای عسکری به قانون جرایم عسکری در فقره (۷) ماده چهارم طرزالعمل جذب وانسجام مجاهدین و سایر جوانان بخدمت داوطلبانه در صفوف اردوی اسلامی افغانستان بموجب فرمان شماره (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ رئیس دولت اسلامی افغانستان نافذ گردیده است اعت ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۶) تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۴ درباره توشیح قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-16 | 1374|29|ق|KNF3202|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارگانهای مسئول-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، معافیت ها و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده--فصل ششم وظایف مشخص اداره--فصل هفتم حل منازعات--فصل هشتم احکام ...

مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره ۲۳۸ تاریخ ۴/۶/۱۳۷۰ در مورد مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-30 | 1370|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg9979_meem74_1370_n758_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۲۵تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۷درباره تعیین محترم میرعظم الدین به حیث وزیرمخابرات : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۶-۲ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|44|ف|JF2085|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان با نظرداشت پیشنهاد شماره (۷۵۰) مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان محترم میر عظم الدین را در بست خارج رتبه به حیث وزیر مخابرات تعیین میدارم" – ازروی متن فرمان. acku_risalah_jf2085_ ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۱۲۶ تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۷در باره تعیین محترم تورن جنرالخلیل الله به حیث وزیر ترانسپورت : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۶-۲تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|49|ف|JF2085|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان و با نظرداشت پیشنهاد شماره (۷۵۱) مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان محترم تورن جنرال خلیل الله را در بست خارج رتبه به حیث وزیر ترانسپورت تعیین میدارم" – ازروی متن فرمان. acku_risa ...

طرح تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) ۳۱جوزای۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۰۸ تاریخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجاه و پنج قانون ترافیک جاده و جداول منضمه آن: فرمان رئیس جمهوری افغانستان شماره ۱۰۷۷ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۵۵) قانون ترافیک جاده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|43|ط|HE369|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده ۷۵ قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده را بداخل سه ماده که طی مصوبه شماره (۲۰۸) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا. به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he369_toy ...