صفحه/نتیجه

قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-21 | 1344|67|ا|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول حوزه های انتخاباتی—فصل دوم شرایط انتخاب کننده گان و انتخاب شوندخ گان—فصل سوم نظارت انتخابات—فصل چهارم جدول انتخاب کننده گان—فصل پنجم داوطلبی برای انتخاب شدن—فصل ششم اجرای انتخابات—فصل هفتم قواعد متفرقه. این قانون دارای یک ضمیه ت ...

قانون اجراآت جزایی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-03-05 | 1344|23|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ کتاب میباشد: کتاب اول دعوی جزائی-گردآوردندلائل تحقیق—کتاب دوم محاکم—کتاب سوم طرق اعتراض بر حکم—کتاب چهارم تنفیذ احکام. کتاب اول شامل ۳ باب میباشد: باب اول دعوای جزائی—باب دوم گرد آوردن دلائل اقامه دعوی—باب سوم تحقیق بتوسط څارنوال. باب اول شامل ۴ فص ...

فرمان شماره (۶۴) مورخ ۱۸ حمل ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: افغانستان. | وزارت عدلیه | 1353-02-15 | 1353|425|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1270_fay425_1353_n270_dari_title2.pdf ...

مقررات بورسها و تحصیلات در خارج : فرمان شماره ۴۶۸ مورخه ۲۹/۳/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-11 | 1354|74|م|LB2338|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عمومیات—فصل دوم شرایط استفاده از بورس ها—فصل سوم حقوق و وجایب استفاده کنندهگان از بورس—فص چهارم طرزالعمل، توحید، انسجام و توزیع بورس ها—فصل پنجم تحصیل بمصرف شخصی یا حکومت—فصل ششم احکام متفرقه. لغو ماده (۲۶و۲۹) این مقرره تحت عنوا ...

قانون ادویۀ جنریک : فرمان شماره (۷۷۳) مورخ چهاردهم سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-15 | 1355|39|د|R644.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استهلاک ادویه جنریک-- فصل سوم تورید و تولید ادویه جنریک-- فصل چهارم احکام تبلیغاتی-- فصل پنجم احکام جزائی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_r644_a3_daal39_1355_n349_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۷۶۹) مورخ چهاردهم سنبله سال ۱۳۵۵ صدرات عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-15 | 1355|48|ف|KNF1392|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1392_fay48_1355_n349_dari_title2.pdf ...

مقررات پرکتس شخصی اطبا و منسوبین طب : مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۷۰۵» در جلسه تاریخی ۳ر۴ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۰۵۴» مورخ ۲۷ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود: مقررات پرکتس شخصی اطباء و منسوبین طب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم صلا حیت ها، فصل سوم حق الزحمه، فصل چهارم وجایب و مکلفیت ها، فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3601_meem74_1358_n432_dari_title1.pdf ...

قانون ثبت احوال نفوس : مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۴۴۵» در جلسه « ۴۲» تاریخی ۲۰ر۱۲ر۱۳۵۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۱۱۱۵۳» مورخ ۱۲ر۱۲ر۱۳۵۷ وزارت داخله مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|99|ق|HB849.49|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم وظایف ریاست ثبت احوال نفوس، فصل سوم مراجع ثبت احوال نفوس، فصل چهارم توزیع تذکره، فصل پنجم محتویات تذکره، فصل ششم اخذ تذکره ، نصب فوتو ، ثبت چهره، فصل هفتم ثبت احوال نفوس کوچی، فصل هشتم راپور واقعات تولد – فوت ...

قانون لیلام اموال ادارات و تصدیهای دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|29|ق|HF5476|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم اموال قابل لیلام-- فصل سوم هیات لیلام-- فصل چهارم خریدار-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_hf5476_qaaf29_1358_n432_dari_title3.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تائید و تصویب قوانین، ضمایم قانون، تاسیس واحد اداری به سطح ولایت، تعویض اسم وزارت پلان گذاری به «کمیته دولتی پلانگذاری» و لغو قانون : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-15 | 1360|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در چارمین جلسۀ تاریخی ۲۸/۱۲/۱۳۵۹ خود قوانین، ضمایم قانون، تأسیس واحد اداری به سطح ولایت، تعویض اسم وزارت پلانگذاری به (کمیته دولتی پلانگذاری) و لغو قانون ذیل را که از صلاحیت شورای انقلابی بوده و در فاصله بین ...