صفحه/نتیجه

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۴) تاریخ: ۲/۶/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-06-20 | 1381|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

"قانون مذکور به اساس فرمان شماره (۱۳۴) مؤرخ ۲/۶/۱۳۸۱ از جانب ما منظور و فرستاده شد. به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. "به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان، توسعهٔ بازار کار، بلند بردن ع ...

اساسنامه تصدي تحقیقات جیو انجنیري و خدمات هایدرو جیولوجیکي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|52|الف|TA705.4 A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظایف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم امور حسابي و راپوردهي بیلانس-- فصل پنجم مصارف ها و مساعدت ها—فصل ششم تجدید سازمان و انحلال و تصفیه تصدي-- فصل هفتم احکام نهائي. acku_risa ...

مقرره طبابت در معاینه خانه های شخصی و کلنیک های تشخیصیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها و صلاحیت ها-- فصل سوم امتیاز شعبات تشخیصیه-- فصل چهارم جوازو مالیات فصل پنجم. acku_risalah_k3601_meem74_1376_n784_dari_title6.pdf ...

قانون سازمانهای اجتماعی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۵۲) تاریخ:۵/۸/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-10-22 | 1381|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبۀ شماره (۴۲/۱۲) مؤرخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ مجلس عالی وزراء که قانون سازمانهای اجتماعی در چهار فصل و بیست و پنج مادۀ تصویب شده و به موجب فرمان شماره (۱۵۲) مؤرخ ۵/۸/۱۳۸۱ از جانب ما منظور گردیده است، به شما فرستاده شد تا به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عدم توزیع زمین های بکر و بایر دولتی: شماره (۹۹(تاریخ ۴/۲/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z63_fay48_1381_n802_dari_title4.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر شماره (۷۵)تاریخ ۶/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۴۵۱)تاریخ ۶/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-08-13 | 1382|29|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل 9 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طبقه بندی و کنترول مواد مخدر، ادویه های روانی (سایکوتراپیک) و مواد کیمیاوی-- فصل سوم منع زرع بتۀ کوکنار و بنگ-- فصل چهارم قاچاق مواد مخدر-- فصل پنجم استعمال مواد مخدر-- فصل ششم اجراآت مراجع کشف و تحقیق-- فصل ...

مقررۀ طرز استفاده از فریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان شماره (۱۰۷)تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲۹۴) تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-09-30 | 1383|74|م|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی-- فصل چهارم طرز تأسیس استیشن رادیوئی آماتور-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانست ...