صفحه/نتیجه

مقرره ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث مربوط به شورای وزیران : مصوبه به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهداف و وظایف اساسی--فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۶) در جلسه تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۱) مورخ ۱۶/ ۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی ...

مقرره موسسات تحصیلات عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|44|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم محصلان—فصل سوم کدر های استادان، پرسونل معاونه تدریسی و اداری—فصل چهارم امور تدریسی، علمی و میتودیکی—فصل پنجم فعالیت های تحقیقات علمی—فصل ششم سلاحیت ها—فصل هفتم تشکیل—فصل هشتم اداره و رهبری—فصل نهم سازمانهای ...

مقرره موسسات تعلیمات مسلکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|49|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_meem49_1361_n510_dari_title2.pdf ...

مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|48|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیتهای مکاتب تخنیکی حرفوی—فصل سوم حقوق و مکلفیت های شاگردان—فصل چهارم تشکیل و اداره—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem48_1361_n510_dari_title3.pdf ...

مقرره استفاده و نگهبانی وسایط نقلیه موتر دار ادارات دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-15 | 1361|42|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم صلاحیت و مکلفیت ادارات دولتی—فصل سوم استفاده از وسایط نقلیه —فصل چهارم مکلفیت اداره ترانسپورت و رانندگان وسایط نقلیه. acku_risalah_k4025_meem42_1361_n511_dari_title1.pdf ...

مقرره مصرف مواد سوخت وسایط ساختمانی و سرکسازی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-15 | 1361|77|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تعیین نورم مصرف—فصل سوم ضریبهای تزئیدی و تنقیصی —فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۵ درمورد ضمیمه شماره یک مقرره ...

قانون اخذ صکوک : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/‍۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|223|ق|K4460|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4460_qaaf223_1361_n514_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره دوم قانون پول و بانکداری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|895|ض|K1066|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پول و بانکداری افغانستان، در شماره ۹: شماره مسلسل ۳۰۹ (۳۱ سرطان ۱۳۵۴) به نشر رسیده. acku_risalah_k1066_zwaat895_1361_n514_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۲) قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان ۱۳۵۷ : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|895|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل به اساس ماستر پلان ۱۳۷۵، در شماره ۳: شماره مسلسل ۴۲۶ (۱۵ ثور ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_k3871_3_zwaat895_1361_n514_dari_title3.pdf ...

مقرره کمیسیون های امحای بیسوادی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|788|م|LC157.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lc157_a3_meem788_1361_n514_dari_title4.pdf ...