صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد حاضر شدن و رخصت شدن بموقع به وظائف امارتی شماره (۷۹۶) تاریخ ۷-۷-۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|488|ف|K1763|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1763_fay488_1421_n795_dari_title21.pdf ...

مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۶-۳-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط و اندازه پرداخت-- فصل سوم احکام نهایی. ایزاد این مقرره تحت عنوان (ایزاد پاراگراف دوم در ماده م(۵) مقرره امتیاز عاش کار منطقوی و اقلیمی): شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۲۹۸ – ۳) تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷، ...

مقررۀ استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶) تاریخ ۹-۴-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-30 | 1384|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem74_1384_n858_dari_title1.pdf ...

فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۲۲-۴-۱۳۷۶ در باره اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|44|ف|K1367|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_k1367_fay44_1376_n783_dari_title11.pdf ...

قانون خدمات ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به انفاذ قانون خدمات ملکی شماره (۷۲) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-06-20 | 1384|93|ق|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی-- فصل سوم ادارهٔ خدمات ملکی-- فصل چهارم بورد تعیینات خدمات ملکی-- فصل پنجم بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی-- فصل ششم دارالانشاء اصلاحات اداری-- فصل هفتم مامورین خدم ...

قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۳) مورخ ۲۱-۳-۱۳۶۶ در باره تصویب قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-01 | 1366|99|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم قرارداد جمعی-- فصل سوم استخدام و قرارداد کار-- فصل چهارم آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی-- فصل پنجم وقت کار-- فصل ششم حق استراحت و رخصتی-- فصل هفتم مزد-- فصل هشتم نورمها و نورماتیفهای کار-- فصل نهم انض ...

مقررهٔ حقوق و وجائب اجیران ماهر مدارس تخنیکی حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|93|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و وجائب-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem93_1422_n796_dari_title18.pdf ...

تغیر وقت کار ماموران و کارگران : محترم وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-30 | 1357|79|ت|KNF2970|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۸۰) درجلسه (۳۰) تاریخی (۱۳۵۷/۹/۲۶) باملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۶ صدارت عظمی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2970_tay79_1357_n415_dari_title2.pdf ...