صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی ارزاق و تامین احتیاجات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰) ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-31 | 1366|56|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_alif56_1366_ ...

ضمیمه نمبر (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره ۱۹ تاریخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۸۵ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-30 | 1367|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان ، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۷۳(۱۵سنبله ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1367_n685_dari_title1.pdf ...

طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۰۱۸-۳ تاریخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-30 | 1367|43|ط|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشریح علایم مشخصه نشانها، مدالها و القاب افتخاری-- فصل سوم شرایط حصول، ترتیب اعطا، طرز استعمال و استفاده از نشانها، مدالها و القاب افتخاری—فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه نمبر (۳) مقرر ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۷ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره ششم مقررره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-29 | 1368|68|م|K4025|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر در این نسخه جریده رسمی نظربه تشخیص سال کبیسه شمسی که هر ۴ سال یکبار طول ماه آخر یا ماه حوت ۳۰ روز است اشتباه بوده بنا براین تاریخ در فهرستنویسی بعوض ۳۰ تاریخ ۲۹ ذکر شده acku_risalah_k4025_meem68_1368_n712_dari_title1.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۸ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره دوم مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات سرکسازی و ساختمانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-29 | 1368|65|م|K4025|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر در این نسخه جریده رسمی نظربه تشخیص سال کبیسه شمسی که هر ۴ سال یکبار طول ماه آخر یا ماه حوت ۳۰ روز است اشتباه بوده بنا براین تاریخ در فهرستنویسی بعوض ۳۰ تاریخ ۲۹ ذکر شده acku_risalah_k4025_meem65_1368_n712_dari_title2.pdf ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۶۸ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-29 | 1368|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر در این نسخه جریده رسمی نظربه تشخیص سال کبیسه شمسی که هر ۴ سال یکبار طول ماه آخر یا ماه حوت ۳۰ روز است اشتباه بوده بنا براین تاریخ در فهرستنویسی بعوض ۳۰ تاریخ ۲۹ ذکر شده acku_risalah_knf7_fay94_1368_n712_dari_title4.pdf ...

د افغانستان د اسلامي دولت د جمهور رئیس فرمان شماره (۳۹۶) تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در مورد تعدیل فقره دوم ماده (۷۱) ضمیمه و تعدیل قانون امور ذاتی افسران : فرمان ۶۹۶ مورخ ۲۲/۱۲/۷۴ رئیس دولت اسلامی افغانستان در مورد تعدیل فقره دوم ماده ۷‍۱ ضمیمه و تعدیل قانون امور ذاتی افسران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|27|د|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به ارتباط محاسبه حقوق تقاعد افسران قواي مسلح که داراي خدمت ملکي و نظامي میباشند مراتب آتي منظور است"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این تعدیل دریافت نشد. acku_risalah_knf3738_daal27_1374_n781_dari_title7.pdf ...

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اداء عشرو زکوة از جانب مکلفین به مستحقین آن شماره (۸۴)تاریخ۱۹/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-15 | 1382|99|ر|KNF469|رساله | بیشتر...

"بملاحظۀ خشک سالیهای اخیر که حاصلات اراضی مالکین را صدمه زده اشخاصیکه مکلف به اداء عشر و زکوة هستند مورد اذیت غیر شرعی و قانونی قرار نگیرند تا بتوانند با تشخیص مستحقین، عشر و زکوة دارائی های منقول و غیر منقول خود را مطابق به احکام دین مقدس اسلام اداء ...