صفحه/نتیجه

قانون تطبیق مجازات حبس در محابس : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان ۲/۸/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-10-15 | 1361|29|ق|K5524|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. "بانفاذ این قانون اصولنامه محبس خانه ها و توقیف خانه ها مورخ ۱۵ثور ۱۳۱۳ واصولنامه مکافات و مج ...

ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۵۴۸ مورخ ۳۰- جدی ۱۳۶۲ : مصوبه مجلس دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۸۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۸۱ تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح که به اساس مصوبه شماره (۶۴) مورخ ۴/۹/۶۹ مجلس سـنا و مصوبه شماره (۸۷) مورخ ۳۰/۲/۷۰ ولسی جرگه تصویب رسید ...

طرزالعمل لویه جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|44|ط|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ماده چهارم-- فصل سوم طرز فعالیت لویه جرگه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2514_toy44_1370_n749_dari_title3.pdf ...

مقرره طرز تاسیس، ثبت و انحلال احزاب سیاسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|74|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزبررسی درخواست در مورد تاسیس وثبت احزاب سیاسی-- فصل سوم طرزانحلال حزب سیاسی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769_a795_meem74_1370_n749_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۱۶ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ درباره عفو میعاد باقیمانده حبس ورهایی (۵۵) تن محبوسین شیخ فانی محبس مرکزی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|482|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

: "به مناسبت میلاد مسعود سرورکائینات حضرت محمـد مصطفی (ص) وبه ادامه اقدامات مبتنی برمشی انسا ندوستانه مصالحه ملی وبخاطرملحوظات بشردوستانه درحالیکه اصول عالی اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشرملاک عمل دولت ج.ا، میباشد مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادوپنجم قا ...

مقرره کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امور او پراتیفی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (37) تاریخ 16/2/1365

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|74|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-3، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های کمیسیون)ماده 4، فصل سوم (سازماندهی فعالیت کمیسیون)ماده 5-9، فصل چهارم (احکام نهایی)ماده 10-11. acku_risalah_DS357_5_meem74_1365_n617_Dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

مقرره مدافعه ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-10-30 | 1361|74|م|K2229|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3569) درجلسه تاریخی 29/6/1361 با ملاحظه ورقه عرض شماره (1829) مورخ 25/6/1361 وزارت عدلیه راجع به مقرره مدافعه ملکی مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل 7 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل ، ...

مصوبه (۲۵) مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰ جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون قانون شکار و ابقای حیات وحش : وحش: مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۲۵ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۸۲ تاریخ ۱۱/۹/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|68|م|K3620|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول – فصل دوم تنظیم ابقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جواز نامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم صلاحیت و وظایف موظفین شکارگاه-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_meem68_1370_n761_dari_title1.pdf ...

مقرره در مورد گروه های مدافعین : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|74|م|K3278|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3650) درجلسه تاریخی 15/9/1361 مراتب آتی را تصویب:"—از روی متن مصوبه. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف گروه های مدافعین انقلاب، فصل سوم: تشکیل وترتیب فعالیت گروه های مدافعین انقلاب، فصل چهارم: ت ...