صفحه/نتیجه

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۹ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1369_n737_dari_title3.pdf ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی در مورد حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه فیصله شماره ((۲۵۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۹ شورای وزیران و ورقه عرض وزارت مالیه، حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را صد فیصد بدون وضع سهم شهید تائید و تصویب ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر الغای قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری با تعدیل آن : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|KNF470|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۴۳۰)) مورخ ۱۳۵۹/۶/۸ وزارت عدلیه لغو قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را با تعدیل آن که مغایر احکام اصول اساسی جمه ...

اساسنامه انستیتوت سروی پروژه سازی منابع آب و برق : بوزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|52|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۲)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۲۸۴) مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 6 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: صلاحیت ها و وظایف، ف ...

مقرره استاف اکسریز (رادیولوژی) : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۱)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۲۱) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۶ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل 3 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: حقوق و امتیازات، فصل سوم: احکا ...