صفحه/نتیجه

مقررات تنظیم حسابات بودجوی با د افغانستان بانك : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-01-16 | 1359|74|م|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلهٔ شماره ((۲۱۲۵)) در جلسه تاریخی ۹-۱-۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (۲۸) مورخ ۵-۱-۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: طریق انجام معاملات حسابات، فصل سوم: احکا ...

قانون مالیه مواد استهلاکی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|29|ق|K4460|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون مالیه مواد استهلاکی را بداخل دوازده ماده که در جلسه تاریخی ۹-۱-۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۱۲ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلابی به تصویب ر ...