صفحه/نتیجه

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۴۷ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۶ | 1396-12-19 | رساله KNF243074ت 1396 | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این تعدیل به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_knf2430_tay74_1396_n1288_Dari_title1.pdf ...

قرار داد سارک برای همکاری در زمینه انرژی (برق) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷۹ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۶ | 1396-12-19 | 1396|42|ق|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_kz236_3_a38_qaaf42_1396_n1288_Dari_title1.pdf ...