صفحه/نتیجه

قانون ادویه جنریک : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|293|ق|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_qaaf293_1361_n513_dari_title1.pdf ...

قانون درملتونها : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|299|ق|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_qaaf299_1361_n513_dari_title2.pdf ...

مقرره درملتونها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|744|م|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_meem744_1361_n513_dari_title4.pdf ...

مقرره اداره خدمات تعلیمات صحی (سنیتری) وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۸) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵ در مورد مقرره اداره خدمات تعلیمات صحی (سنتیری) وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-30 | 1365|48|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و اداره خدمات تعلیمات صحی—فصل سوم وظایف اداره خدمات اعلیمات صحی و سازماندهی امور تعلیمات صحی—فصل چهارم صلاحیت های مسوولین اداره خدمات تعلیمات صحی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ra990_a3_meem48_1365_ ...

مقرره شورای هماهنگی حمایه طفل ومادر درجمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۸) تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۱ درمورد مقرره شورای هماهنگی حمایه طفل ومادر درجمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|74|م|K698|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف شورای هماهنگی--فصل سوم صلاحیت های شورای حمایه اطفال ومادر--فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k698_meem74_1365_n621_ ...

مقرره امتیازات پرسونل تخنیکی انستیتوت ملی مجادله ملاریا و لشمانیا : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم حقوق و امتیازات--فصل سوم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۱۴۸) مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_hf5549_5_i5 ...

مقررۀ آیوده سازی نمک : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ آیوده سازی نمک شماره (۴۸) تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-01-06 | 1390|74|م|GT2870|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم بورد ملی آیوده سازی نمک– فصل سوم تولید و توزیع نمک آیودین دار– فصل چهارم مکلفیت ها– فصل پنجم احکام نهايی. شامل یک ضمیمه می باشد. acku_risalah_gt2870_meem74_1390_n1048_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۵) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|89|ض|RA541.A3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صحت عامه، در شماره مسلسل ۱۰۰۴ (۲۱ قوس ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_ra541_a3_zwaat89_1396_n1278_dari_title2.pdf ...