صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ اسناد مسلکی دکتوران شماره (۱۶۶) تاریخ ۱۳-۱-۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|RA541.A|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ra541_a_hay88_1420_n788_dari_title85.pdf ...

قانون موسسه خدمات طب عدلی : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-08-14 | 1360|72|ق|RA395.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت ها و وظایف-- فصل چهارم اکسپرتیز های عدلی طبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_ra395_a5_qaaf72_1360_n493_dari_title1.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ طرز معاینه و تداوی مریضان زنانه شماره (۱۸۴۴) سال ۱۴-۸-۱۳۷۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|864|ح|RA395.A5|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. acku_risalah_ra395.a5_hay864_1420_n788_dari_title60.pdf ...

قانون صحت عامه : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۷-۱۱-۱۳۶۲ شهر کابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-04-15 | 1362|296|ق|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اشتغال به فعالیت های طبی و دوا سازی-- فصل سوم خدمات معالجوی و وقایوی برای مردم-- فصل چهارم حمایه طفل و مادر-- فص ...

قانون ادویه : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبه شورای ملی در مورد قانون ادویه شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون ادویه شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-08-29 | 1387|24|ق|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم بورد ملی دوائی—فصل سوم فورمولیر ملی افغان —فصل چهارم تولید و وارد کردن ادویه و سایر لوازم و تجهیزات—فصل پنجم فروش ادویه و سایر لوازم طبی—فصل ششم استفاده معقول ادویه و سایر لوازم طبی—فصل هفتم احکام جزائی. acku ...

قانون ادویۀ جنریک : فرمان شماره (۷۷۳) مورخ چهاردهم سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-15 | 1355|39|د|R644.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استهلاک ادویه جنریک-- فصل سوم تورید و تولید ادویه جنریک-- فصل چهارم احکام تبلیغاتی-- فصل پنجم احکام جزائی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_r644_a3_daal39_1355_n349_dari_title1.pdf ...

مقررات پرکتس شخصی اطبا و منسوبین طب : مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۷۰۵» در جلسه تاریخی ۳ر۴ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۰۵۴» مورخ ۲۷ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود: مقررات پرکتس شخصی اطباء و منسوبین طب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم صلا حیت ها، فصل سوم حق الزحمه، فصل چهارم وجایب و مکلفیت ها، فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3601_meem74_1358_n432_dari_title1.pdf ...

مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی شماره (۱۵) تاریخ ۷/ ۴/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-23 | 1389|77|م|RA395.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تولید و تورید واکسین ها و محصولات معافیتی—فصل سوم شرایط استخدام و مکلفیت های کارکنان فنی—مرکز خصوصی عرضه و تطبیق واکسین ها و محصولات معافیتی—فصل پنجم احکام تادیبی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_ra395_a5_m ...