صفحه/نتیجه

اساسنامه انستیتوت ملی مجادله ملاریا : فرمان شماره ۱۶۹۲ مورخ سیزدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-31 | 1355|25|ا|RA545|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (سرمایه)ماده ۴-۳: فصل سوم (تشکیلات) ماده ۱۱-۵: فصل چهارم (امور مالی و بیلانس) ماده ۱۶-۱۲: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۱-۱۷. acku_risalah_ra545_alif25_1355_n331_dari_title1.pdf ...

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتوکول الحاقی آن شماره ۲۴ تاریخ ۱۴-۳-۱۳۹۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-25 | 1390|99|ک|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۰ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. کنوانسیون هذا شامل یک الحاق میباشد. acku_risalah_hv1559_a3_kaaf99_1390_n1052_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرو کنترول آن : مصوبه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۸) تاریخ ۳-۹-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-03-24 | 1389|27|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراجع رسیدګی به جرایم مسکرات ومواد مخدر-- فصل سوم تلاشی،ضبط وروش های کشف-- فصل چهارم جرایم و مجازات-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3092_qaaf27_1389_n1025_dari_title1.pdf ...

قانون مصئونیت مواد غذایی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۴) تاریخ ۷/۵/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-16 | 1395|29|ق|HD9016.A342|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مسئولیت کنترول مصئونیت مواد غذایی-- فصل سوم مواد غذایی و شرایط تجارت آن-- فصل چهارم تقتیش-- فصل پنجم مؤیدات—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hd9016_a342_qaaf29_1395_n1222_dari_title2.pdf ...

مقررۀ معاینه خانه ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-26 | 1393|324|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ایجاد معاینه خانه ها – فصل سوم مکلفیت ها – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ra990_a3_meem324_1393_n1148_dari_title2.pdf ...