صفحه/نتیجه

قانون طب عدلی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون طب عدلی شماره (۹۶) تاریخ ۲۷-۱۰-۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۸۳۶) تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|29|ق|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم معاینات عدلی طبی-- فصل چهارم احکام متفرقه. "قانون طب عدلی را که به اساس مصوبه شماره (۳۴) مؤرخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۵ شورای وزیران بداخل (۴) فصل و (۳۵) ماده تصویب گردیده و از جانب ما به حی ...

قانون ادویه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون ادویه شماره (۹۳) تاریخ ۲۷-۱۰-۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۸۳۴) تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|29|ق|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بورد ملی دوائی-- فصل سوم فورمولیر ملی افغان-- فصل چهارم تولید و تورید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل پنجم فروش ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل ششم استفادهٔ معقول ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل هفتم احکام جزائی-- فصل ...

مقررهٔ دواخانه : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ دواخانه شماره (۳۴) تاریخ ۱۸-۱۰-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز فعالیت دواخانه و مکلفیت مالک-- فصل سوم شرایط استخدام و مکلفیت های مسؤول فنی-- فصل چهارم احکام تأدیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ دواخانه که بداخل (۵) فصل و (۳۷) مادۀ از جانب شورای وزیران به تصوی ...

مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد انفاذ مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی شماره (۳۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|R855.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تولید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل سوم تورید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل چهارم عمده فروشی ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل پنجم احکام تأدیبی-- فصل ششم احکام متفرقه. "مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی ک ...

مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی شماره (۳۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|R860|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز فعالیت-- فصل سوم درجه بندی لابراتوارها-- فصل چهارم مکلفیت های کارکنان-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی را که بداخل (۵) فصل و (۲۳) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستا ...

مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی شماره (۳۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد و فعالیت کلینیک اکسریز و مکلفیت های مالک-- فصل سوم احکام متفرقه. "مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی که بداخل (۳) فصل و (۲۱) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدا ...

اساسنامه بیمه صحی مامورین : فرمان شماره ۱۶۰ مورخ بیست و نوهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-03-15 | 1355|52|الف|HG9383|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: صلاحیت و وظایف، فصل پنجم: انحلال و تصفیه، فصل ششم: احکام متفرقه. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۳۷۶) در جلسه تاریخی ۲۴/ ۱/ ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۵۲) مورخ ۱۵ ...

قانون طب عدلی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبهٔ شورای ملی در مورد قانون طب عدلی شماره (۸۷) تاریخ ۸-۳-۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ توشیح قانون طب عدلی شماره (۳۵) تاریخ ۲۷-۳-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-03-29 | 1386|62|ق|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم معاینات عدلی طبی-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مطابق حکم مادهٔ صدم قانون اساسی، هیئت مختلط شورای ملی (مرکب از پنج پنج عضو از هر جرگه) قانون طب عدلی را به تاریخ ۸ ماه جواز سال ۱۳۸ ...

د بلخی ابن سینا در ملځی موسسه اساسنامه : فرمان شماره (۵۲۳) مورخ پانزده سرطان ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-31 | 1355|28|د|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(عنوان و مرام) ماده ۲-۱: فصل دوم(سرمایه)ماده ۶-۳: فصل سوم(ارگان تشکیلاتی) ماده ۱۴-۷: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۲۰-۱۵: فصل پنجم(انحلال و تصفیه) ماده۲۴-۲۱: فصل ششم(متفرقه) ماده ۲۸-۲۵. acku_risalah_ra990_a3_daal28_n342_dari ...

اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی : فرمان شماره ۲۸۹ مورخ اول جوزا سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-16 | 1355|52|الف|RM172|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۴۱۵) در جلسه تاریخی ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۵وزارت صحیه راجع به اساسنامه بانک خون مرکزی مراتب آتی را تصویب نمود:"--از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: ارګا ...