صفحه/نتیجه

مقرره صحت روانی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۴۰) تاریخ ۲۰ /۱۲/۱۳۶۵ درمورد مقرره صحت روانی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل،وظایف وصلاحیت های ارگانهای صحت روانی-- فصل سوم تداوی-- فصل چهارم حقوق اشخاص دارای اختلال روانی ومکلفیت های قیم آنها-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می ...

مقرره اداره بررسی سینتری وضد اپید یمیکی دولتی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-02-31 | 1362|74|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل۶ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف اداره بررسی سینتری و ضدا پیدیمیکی دولتی) ماده ۵-۶، فصل سوم (تشکیل اداره بررسی سینتری وضداپید یمیکی دولتی) ماده ۷-۸، فصل چهارم (رهبری اداری بررسی سینتری وضداپید یمیکی دولتی) ماده ۹-۱۴، فصل پن ...

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀنه کشیدن سگرت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|97|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

: "تمام مسئولین محترم اگاه باشند که در اینده کشیدن سگرت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. "هر مسئولباید افراد ما تحتخود را تعقیب و نظارت نماید، امر جدی است مخالفتاز آن جواز ندارد"-- از روی متن. acku_ ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ طرز معاینه و تداوی مریضان زنانه شماره ۱۸۴۴ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۴ هـ. ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|RA545|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. acku_risalah_ra545_hay88_1422_n799_dari_title9.pdf ...

تعدیل ماده اول و سوم قانون در ملتون ها : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|79|ت|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون در ملتون ها منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۹ » (۳۱) جوزا ۱۳۵۸ر ...

اساسنامه بیمه صحی مامورین : فرمان شماره ۱۶۰ مورخ بیست و نوهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-03-15 | 1355|52|الف|HG9383|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: صلاحیت و وظایف، فصل پنجم: انحلال و تصفیه، فصل ششم: احکام متفرقه. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۳۷۶) در جلسه تاریخی ۲۴/ ۱/ ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۵۲) مورخ ۱۵ ...

د بلخی ابن سینا در ملځی موسسه اساسنامه : فرمان شماره (۵۲۳) مورخ پانزده سرطان ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-31 | 1355|28|د|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(عنوان و مرام) ماده ۲-۱: فصل دوم(سرمایه)ماده ۶-۳: فصل سوم(ارگان تشکیلاتی) ماده ۱۴-۷: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۲۰-۱۵: فصل پنجم(انحلال و تصفیه) ماده۲۴-۲۱: فصل ششم(متفرقه) ماده ۲۸-۲۵. acku_risalah_ra990_a3_daal28_n342_dari ...

اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی : فرمان شماره ۲۸۹ مورخ اول جوزا سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-16 | 1355|52|الف|RM172|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۴۱۵) در جلسه تاریخی ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۵وزارت صحیه راجع به اساسنامه بانک خون مرکزی مراتب آتی را تصویب نمود:"--از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: ارګا ...

اساسنامه انستیتوت ملی مجادله ملاریا : فرمان شماره ۱۶۹۲ مورخ سیزدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-31 | 1355|25|ا|RA545|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (سرمایه)ماده ۴-۳: فصل سوم (تشکیلات) ماده ۱۱-۵: فصل چهارم (امور مالی و بیلانس) ماده ۱۶-۱۲: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۱-۱۷. acku_risalah_ra545_alif25_1355_n331_dari_title1.pdf ...