صفحه/نتیجه

مقرره طبابت در معاینه خانه های شخصی و کلنیک های تشخیصیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها و صلاحیت ها-- فصل سوم امتیاز شعبات تشخیصیه-- فصل چهارم جوازو مالیات فصل پنجم. acku_risalah_k3601_meem74_1376_n784_dari_title6.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان نمبر: ۱۴۰۷ تاریخ: ۱۳۷۶/۸/۱ در مورد تعدیل بعضی مواد قانون درملتون ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376 |48|ف|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_rs100_4_a34_fay48_1376_n784_dari_title7.pdf ...

مقررۀ طبابت در كلنیك های شخصی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-15 | 1359|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۴۷۷)) در جلسه تاریخی ۱۱ر۵ر۱۳۵۹ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۱۴۷) مورخ ۲۹ر۴ر۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب اتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت ها، فصل سوم: حق الزحمه، فصل چ ...

مقرره صحت روانی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۴۰) تاریخ ۲۰ /۱۲/۱۳۶۵ درمورد مقرره صحت روانی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل،وظایف وصلاحیت های ارگانهای صحت روانی-- فصل سوم تداوی-- فصل چهارم حقوق اشخاص دارای اختلال روانی ومکلفیت های قیم آنها-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می ...

مقرره اداره بررسی سینتری وضد اپید یمیکی دولتی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-02-31 | 1362|74|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل۶ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف اداره بررسی سینتری و ضدا پیدیمیکی دولتی) ماده ۵-۶، فصل سوم (تشکیل اداره بررسی سینتری وضداپید یمیکی دولتی) ماده ۷-۸، فصل چهارم (رهبری اداری بررسی سینتری وضداپید یمیکی دولتی) ماده ۹-۱۴، فصل پن ...

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀنه کشیدن سگرت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|97|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

: "تمام مسئولین محترم اگاه باشند که در اینده کشیدن سگرت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. "هر مسئولباید افراد ما تحتخود را تعقیب و نظارت نماید، امر جدی است مخالفتاز آن جواز ندارد"-- از روی متن. acku_ ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ طرز معاینه و تداوی مریضان زنانه شماره ۱۸۴۴ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۴ هـ. ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|RA545|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. acku_risalah_ra545_hay88_1422_n799_dari_title9.pdf ...

تعدیل ماده اول و سوم قانون در ملتون ها : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|79|ت|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون در ملتون ها منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۹ » (۳۱) جوزا ۱۳۵۸ر ...

قانون صحت عامه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون صحت عامه شماره (۹۷) تاریخ ۲۷-۱۰-۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۸۳۸) تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|29|ق|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت های طبی و دواسازی-- فصل سوم خدمات وقایوی و معالجوی-- فصل چهارم حمایهٔ طفل و مادر-- فصل پنجم عرضهٔ خدمات طب وقایوی و ضد وبائی (اپيدیمولوژیکی)-- فصل ششم امور مواد دوائی (فارمسی)-- فصل هفتم ارزیابی طبی-- ...