صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۲) قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان ۱۳۵۷ : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|895|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل به اساس ماستر پلان ۱۳۷۵، در شماره ۳: شماره مسلسل ۴۲۶ (۱۵ ثور ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_k3871_3_zwaat895_1361_n514_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۸۹ در باره استرداد خانه و اپارتمان رهایشی تحت تامین دولت به مالک آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-01 | 1369|48|ف|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_na7863_a34_fay48_1369_n725_dari_title1.pdf ...

مقرره توزیع و فروش اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۸ تاریخ ۸/ ۵/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-01 | 1369|44|م|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق—فصل سوم طرز تملک اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین—فصل چهارم حالات فسخ فروش اپارتمان های دولتی و نمرات زمین—فصل پنجم حقوق و وجایب طرفین—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_na7863_a34_me ...

قانون شاروالیها : شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس شماره ۳ تاریخ ۵/ ۹/ ۱۳۶۹: فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲ تاریخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۲۹ تاریخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۲۲ تاریخ ۳/ ۶/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-10-15 | 1369|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اساست انتخابات شاروالیها—فصل سوم شرایط انتخابات کنندگان و انتخاب شوندگان—فصل چهارم کمیسیون های انتخاباتی—فصل پنجم طرز انتخابات—فصل ششم تشکیل—فصل هفتم امور مالی—وظایف و صلاحیت ها—فصل نهم انجمن های شاروالی و ن ...

قانون شاروالی ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹ تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم امور مالی—فصل چهارم وظائف و صلاحیت ها--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_js7443_a2_qaaf29_1421_n794_dari_title1.pdf ...

مقررهٔ تطبیق طرح عمومی (ماستر پلان) شهر کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|26|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرائط طرح پروژه های شهری--فصل سوم شرائط اعمار ساختمان های بلند منزل-- فصل چهارم شرائط اعمار ساختمان های کم منزل-- فصل پنجم شرائط اعمار ساختمان های اجتماعی فرهنگی و خدماتی-- فصل ششم شرائط اعمار ساختمان های صن ...

مقررهٔ طرز توزیع و فروش نمرات زمین رهایشی، تجارتی و بلند منزل امارتی در شهر کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|64|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرائط تثبیت استحقاق--فصل سوم حالات استرداد توزیع و فروش نمرات زمین-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hd1390_5_meem64_1421_n794_dari_title11.pdf ...

قانون شهر سازی و مسکن : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|29|ق|HT169.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسنجام امور شهر سازی و مسکن-- فصل سوم ادارۀ انجنیری و مهندسی-- فصل چهارم اصول شهر سازی، تخلفات وموّیدات—فصل پنجم امور تهیۀ مسکن—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_ht169_a27_qaaf29_1396_n1278_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۷) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|742|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_hd1333_a3_meem742_1396_n128 ...