صفحه/نتیجه

تعدیل بعضی مواد و ضمیمه مقرره توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۰) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-05-22 | 1365|74|ت|K3550|رساله | بیشتر...

شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید. acku_risalah_k3550_tay74_1365_n613_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی حفظ و مراقبت و بهره برداری آبرسانی و کانالیزاسیون شهرهای ولایات کشور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۷ تاریخ ۱۷-۶-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|52|ا|HD1691|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دمو ...

مقرره تطبیق ماستر پلان شهر کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۸ تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|م|HT169.A27|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط طرح پروژه های شهری-- فصل سوم شرایط اعمار ساختمانهای بلند منزل-- فصل چهارم شرایط اعمار ساختمانهای کم منزل-- فصل پنجم شرایط اعما ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت ساختمانهای نادرشاه مینه : فرمان شماره (۲۳۰۰) مورخ بیست دوهم حوت سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-29 | 1356|52|ا|TH155|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول-ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (صلاحیت و وظایف)ماده ۷-۱۳، فصل چهارم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۴-۱۸، فصل پنجم (انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۹-۲۵، فصل ششم (امور متفرقه)ماده ۲۶-۳۳. acku_risalah_th155_alaif52_1356_n393_d ...

اساسنامۀ تصدی فابریکه خانه سازی کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-30 | 1360|52|الف|TH213 A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۰۵۷) در جلسۀ تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۶۷) مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: امور ...

مقرره توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۴۷) ۱۳۶۴/۷/۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز کار کمیسیون-- فصل چهارم طرز توزیع سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین-- فصل پنجم احکام نهایی. "پیرامون مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهور ...

مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه (شورای) نمایندگان مردم شهر کابل و ولایت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-15 | 1365|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: اهداف اساسی و وظایف، فصل سوم: تشکیل و سازماندهی فعالیت، فصل چهارم: احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1365_n608_da ...