صفحه/نتیجه

اساسنامه دافغانستان د ښار او کور جوړولوموسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|55|ا|HD5718.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم ارگان تشکیلاتی—فصل سوم انحلال و تصفیه —فصل چهارم قسمت متفرقه. اساسنامه موسسه شهر و خانه سازی افغانستان. acku_risalah_hd5718_b9_alif55_1346_n088_dari_title1.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ضمیمۀ شماره (۲) قانون محصول خدمات شهری (محصول تهجائی) شماره (۹) تاریخ ۴/ ۳/ ۱۳۹۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-04-30 | 1393|692|م|HJ2920.6|رساله | بیشتر...

شامل ۱ ضمیمه و سه ماده میباشد. acku_risalah_hj2920_6_meem692_1393_n1140_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امورشهرسازی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-20 | 1391|79|م|HT361|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل ، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_ht361_meem79_1391_n1087_dari_title2_0.pdf ...

مقررات توزیع و فروش ۲۳ بلاک آپارتمان های نادر شاه مینه : فرمان ۲۶۶۲ تاریخی ۱۹/۹/۱۳۴۷ مقام رفیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-11-30 | 1347|729|م|HD7287.82.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd7287_82_a3_meem729_1347_n124_dari_title1.pdf ...

فرمان تقنینی شماره ۱۰۶۰-۲۷۱۲- مورخ ۶ دلو۱۳۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|42|ف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_js7445_a2_fay42_1345_n73_dari_title4.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان دربارۀ چگونگی تطبیق ماستر پلان تاریخ: ۱۸/۴/۱۴۱۹ شماره: ۱۴۱۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1333_a3_hay88_1420_n788_dari_title71.pdf ...