صفحه/نتیجه

اساسنامهٔ تصدی کارخانهٔ (فابریکهٔ) خانه سازی کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|526|الف|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_ris ...

اساسنامهٔ تصدی آبرسانی و شبکهٔ بدرفت (کانالیزاسیون) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱)تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-03-24 | 1422|59|ا|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_td313_a3_alif59_1422_n798_dari_title8. ...

اساسنامهٔ تصدی دستگاه ساختمانی افغانی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱)تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_k891_b8_alif52_1422_n798_dari_title9.p ...

اساسنامهٔ تصدی دستگاه ساختمانی بنائی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱)تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|59|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_k891_b8_alif59_1422_n798_dari_title10. ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲-۳-۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|55|ا|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_hd1390_5_alif55_1422_n798_dari_title11 ...

قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل به اساس ماستر پلان ۱۳۷۵ : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-02-15 | 1358|292|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۵۲۳) در جلسۀ تاریخی ۲۶-۱-۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۶۴) مورخ ۱۳-۱-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: پروژه های تفصیلی، فصل سوم: احکام متفرقه. ...

اساسنامهٔ مؤسسهٔ (انستیتوت) مرکزی پروژه سازی (پما) وزارت فوائد عامه : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|589|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_ris ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توزیع نمرات زمین برای سرپناه عودت کنندگان و بیجاه شده گان داخلی مستحق شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-09-20 | 1384|43|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"این فرمان به اساس تصویب شماره (۳۰) مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ شورای وزیران و به منظور توزیع زمین ها بکر و بایر دولتی جهت حل مشکل بی سرپناهی هموطنان عودت کننده و بیجاه شدۀ داخلی مستحق وضع گردیده است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv640_5_a28_fay43_1384_n8 ...

ضمیمۀ شماره (۴) قانون محصول خدمات شهری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۴) سال ۱۴۲۱ هـ. ق : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۱۳) تاریخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴) تاریخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-14 | 1393|898|ض|HJ2920.6|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محصول خدمات شهری در شماره مسلسل ۷۹۴ (۱۰ رجب المرجب سال ۱۴۲۱ هـ. ق) به نشر رسیده است. acku_risalah_hj2920_6_zwaat898_1393_n1136_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|55|ا|HD5718.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم ارگان تشکیلاتی—فصل سوم انحلال و تصفیه —فصل چهارم قسمت متفرقه. اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه--عنوان اصلی به زبان پشتو به نشر رسیده. acku_risalah_hd5718_b9_alif55_1346_n088_dari_title1.pdf ...