صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۹ تاریخ ۱۱/۱/۱۳۶۹ در باره استرداد اموال تحت تامین دولت به مالکین آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-02-15 | 1369|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay48_1369_n715_dari_title1_0.pdf ...

حکم رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در رابطه به منع توزیع زمینهای دولتی خلاف ماستر پلان شهری: شماره: (۸۳۰(تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|88|ح|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_hay88_1381_n802_dari_title11.pdf ...

تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون ښاروالیها : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۶ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ درمورد تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون ښاروالیها: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۶۲ تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۰ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|749|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی شماره (۶۶) مورخ ۱۲/۳/۷۰ شورای وزیران ج.ا، درمورد تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون شاروالیها را که باساس حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع گردیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ac ...

ج، ع، ج محمدهاشم میوندوال صدراعظم! : پروژۀ قانون ښاروالی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|73|ج|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

پروژۀ قانون ښاروالی.—عنوان از روی متن. "تصویب شماره (۲۰۰۳) تاریخی ۱۵ حوت ۴۴ مجلس عالی وزراء راجع به پروژۀ قانون ښاروالی که در (۸۲) ماده ترتیب یافته منظور است. این فرمان تقنینی که صدور آن به وقت تعطیل شوری مصادف گردیده بر اساس حکم ماده (۷۷) قانون اساس ...

ضمیمه شماره « 1 » قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان 1357 : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-30 | 1358|89|ض|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۰ » مورخه ۱۳۵۸/۸/۲ ضمیمه شماره یک قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر ک ...

مقررات تنظیم امور اسکان باشندگان، تطبیق پلانهای تفصیلی، توسعوی پروژه های شهری پلان (۲۵) ساله شهر کابل : فرمان شماره (۶۹۲) مورخ بیست اسد سال ۱۳۵۵صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-15 | 1355|72|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول(احکام عمومی) ماده ۱۱-۱: فصل دوم(احکام متفرقه) ماده ۱۹-۱۲. الغا مواد ۱۴-۱۵-۱۶ این مقرره تحت عنوان الغای مواد چهاردهم، پانزده و شانزده مقرره تنظیم امور اسکان باشندگان، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۴۰۶ (۱۸ سنبله ۱۳۵۷) به نشر رسیده. ack ...