صفحه/نتیجه

مقررۀ فعالیتهای مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی (N.G.O) در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|74|م|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf523_a312005_meem74_1421_dari_title8.pdf ...

مقررۀ فعالیت مؤسسات ملل متحد در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|788|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem788_1421_n792_dari_title9.pdf ...

مقررات کوپراتیف ها انجمن های تعاونی : تصویب نمبر ۱۵۱۹ مورخه ۳۰/۶/۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-15 | 1351|74|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1486_a27_meem74_1351_n225_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ د میرمنو ټولنه : فرمان شماره ۱۵۶ مورخ ۴/ ۲/۱۳۵۴ مقام منبع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-01 | 1354|48|ف|HQ1236|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول، (عنوان و مرام)ماده ۱: فصل دوم، (وظایف د میرمنو ټولنه)ماده ۲: فصل سوم، (عضویت ها) ماده ۳-۱۱: فصل چهارم، (بودجه و سرمایه) ماده ۱۲-۲۰: فصل پنجم، (تشکیلات) ماده ۲۱-۳۱: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده ۳۲-۳۷. acku_risalah_hq1236_fay48_13 ...

مقرره تنظیم مناسبات شورای نمایندگان اتحادیه صنفی با اداره : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۶۳ تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-31 | 1369|28|م|HD2421|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های شورای نماینده گان—فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_hd2421_meem28_1369_n720_dari_title2.pdf ...

قانون جمعیت ها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۹۳) تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-06-10 | 1392|387|ق|JQ1769.A15|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز تأسیس وثبت – فصل سوم امور مالی – فصل چهارم انحلال جمعیت ها – فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a15_qaaf387_1392_n1114_dari_title1.pdf ...