صفحه/نتیجه

قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOS) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۸) تاریخ: ۲۵/۳/۱۳۸۴: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-15 | 1384|29|ق|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

"قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOs) را که به اساس مصوبۀ شماره (۱) مؤرخ ۸/۱/۱۳۸۴ از جانب شورای وزیران بداخل (۷) فصل و (۴۸) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تأسیس و مراحل ثبت م ...

مقرره بریگاد های نظم اجتماعی کمیته مرکزی سازمان دموکراتیك جوانان افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۵۱۵ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-31 | 1368|792|م|JQ1767|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبۀ. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز پذیرش-- فصل سوم سوق و اداره-- فصل چهارم تأمینات مادی و تخنیکی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_jq1767_meem792_1368_n692_dari_titl ...

منشور اجتماعی کشور های آسیای جنوبی (SAARC) جهت همکاری های منطقوی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|85|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem85_1390_n1059_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۷۷) تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-17 | 1395|29|ق|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف جمعیت هلال احمر افغانی-- فصل سوم استفاده از نشان ها و علایم احمر افغانی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hv580_a32_qaaf29_1395_n1228_dari_title1.pdf ...

موافقتنامۀ ایجاد کمیسیون اسلامی بین المللی هلال احمر : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۱۹۹) تاریخ ۱۳۹۵/۴/۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۱۹۵) تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۶۱) تاریخ ۱۳۹۵/۵/۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-15 | 1395|82|م|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول ایجاد کمیسیون و مقر آن-- فصل دوم اصول اساسی-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم ترکیب کمیسیون-- فصل پنجم عواید کمیسیون-- فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_hv580_a32_meem82_1395_n1247_dari_title2.pdf ...

مقررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|446|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز ثبت جمعیت – فصل سوم احکام نهایی. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_jq1769_a795_meem446_1393_n1138_dari_title2_0.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم سرپرستی مدارس از جانب مؤسسات خارجی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay88_1420_n788_dari_title67.pdf ...