صفحه/نتیجه

قانون جمعیت ها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۹۳) تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-06-10 | 1392|387|ق|JQ1769.A15|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز تأسیس وثبت – فصل سوم امور مالی – فصل چهارم انحلال جمعیت ها – فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a15_qaaf387_1392_n1114_dari_title1.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم سرپرستی مدارس از جانب مؤسسات خارجی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay88_1420_n788_dari_title67.pdf ...

مقررۀ فعالیتهای مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی (N.G.O) در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|74|م|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf523_a312005_meem74_1421_dari_title8.pdf ...

مقررۀ فعالیت مؤسسات ملل متحد در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|788|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem788_1421_n792_dari_title9.pdf ...

مقررات کوپراتیف ها انجمن های تعاونی : تصویب نمبر ۱۵۱۹ مورخه ۳۰/۶/۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-15 | 1351|74|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1486_a27_meem74_1351_n225_dari_title1.pdf ...

قانون سازمانهای اجتماعی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره (۱۸۱) تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۷۴ تاریخ ۸/۱۱/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-30 | 1369|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، قانون سازمانهای اجتماعی ج.ا، را بداخل چهار فصل و بیست و پنج ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۱) ...