صفحه/نتیجه

اساسنامۀ دستگاه لبنیات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|525|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم اعلان و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه acku_risalah_hd9720_9975_alif525_1348_n132_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسۀ انکشاف تربیۀ زنبور عسل : تصویب نمبر (۲۲۲) مورخ ۱۹ حمل ۱۳۴۸ مجلس وزراء راجع به اساسنامه های تصدی لبنیات و زنبور عسل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|99|ت|HD9438.B44-.B444|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل سوم ا انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9438_b44_b444_tay99_1348_n132_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ کوپراتیف باغداری پنجوائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-04-15 | 1348|59|ا|HD9486.5|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول مرام-- فصل دوم مرکز و مدت دوام-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم سرمایه و منابع مالی-- فصل پنجم طرز اداره-- فصل ششم هیات مدیره-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم اسناد حصه-- فصل دهم امور مالی و طرز محاسبه-- فصل یاز ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|99|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و صلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم قواعد مالی-- فصل دهم مواد نهائی. acku_risala ...

مقررات توزیع و فروش اراضی داخل پروژه وادی هلمند و ارغنداب : فرمان نمبر (۲۶۵۱) مورخ ۴۹/۹/۲۸ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-02-30 | 1349|72|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۲۵۹۲ در جلسه تاریخی ۴۹/۹/۲۳ باملاحظه ورقه عرض شماره ۱۱۰۷مورخ ۴۹/۷/۲۷ وزارت پلان (ریاست عمومی وادی هیرمند و ارغنداب) راجع مقررات توزیع و فروش اراضی داخل پروژه وادی هیرمند و ارغنداب که بمهر دارالانشاء رسیده مراتب آتی را تصویب ...

ضمیمه مقرره اجاره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|898|ض|K3534|رساله | بیشتر...

حالت انفاذ قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه وجود ندارد. ۱۰ شماره. مقرره اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_k3534_zwaat898_1367_n681_dari_title6.pdf ...

مقرره ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹) تاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-07-25 | 1388|74|م|K3626|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد ذخایر احتیاطی و استفاده از آن—فصل سوم تدارک غله جات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_k3626_meem74_1388_n998_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر (۱) مقررات شماره دوم فرمان شماره هشتم شورای انقلابی در باره زمین ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|99|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

اصل این فرمان دریافت نگردید. acku_risalah_k3871_3_fay99_1361_n517_dari_title2.pdf ...

قانون منع احتکار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره (۲۹) تاریخ ۲۵-۶-۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|89|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مقدار ذخیره و معیار های مجاز—فصل سوم تعقیب عدلی—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hg6036_qaaf89_1421_n794_dari_title4.pdf ...