صفحه/نتیجه

مقررهٔ تورید، توزیع و استعمال ادویهٔ ضد آفات و امراض نباتي (پستي سایدها) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|72|م|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت (راجستریشن)-- فصل سوم قیود و محدودیت ها-- فصل چهارم تورید و توزیع-- فصل پنجم ضروریات کیفي—فصل ششم استعمال-- فصل هفتم نظارت (کنترول) بقایا – فصل هشتم احکام نهائی. acku_risalah_sb732_54_a34_meem72_1421_n795 ...

مقررۀ ادارۀ کوپراتیف هاي زراعتي وزارت زراعت و مالداري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف اساسي اداره-- فصل سوم سازماندهي فعالیت اداره-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem72_1421_n795_dari_title11.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif525_1421_n795_dari_title14.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی تخمهاي اصلاح شدهٔ بذري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|58|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_s471_a3_alif58_1421_n795_dari_title15.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۸۳۷ مورخ ۲۸-۳-۱۳۷۵ : د افغانستان د اسلامی امارت د مقام د ۲۸-۳-۷۵ نیټی ۸۳۷ ګڼه فرمان د حکومتي ځمکو په اړوند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|27|ر|K738|رساله | بیشتر...

"نظر امیرالمومنین به ارتباط زمینهای حکومتی در برابر استفتاء تفصیلی که در روشنی شرع بعد از نظر شوری مرکزی علماء، به منظور اجراء تائید است"-- از روی متن. تاریخ نشر (روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نوی ...

اساسنامه تصدی استیشن میکانیزه زراعتی ولایت جوزجان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹) تاریخ ۱۶-۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامه تصدی استیشن میکانیزه زراعتی ولایت جوزجان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|59|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۴-۲-۱۳۶۳ : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره عفو باقیمانده قیمت ساحات اضافه جریبی دهقانان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|82|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"در باره عفو باقیمانده قیمت ساحات اضافه جریبی دهقانان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور مساعدت هرچه بیشتر به دهقانان کشور ، تصویب میدارد" – از روی متن فرمان. acku_risalah_bf637_f67_fay82_1363_n562_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تعدیل برخی از مواد قانون استملاک زمین منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۹۴) ۱۴۲۱ ﻫ ق شماره (۷) تاریخ ۱۴-۱-۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-31 | 1384|44|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"اجزای (۱ و ۳) ماده (۳) و مواد (۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۲) به متن ذیل تعدیل گرد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_fay44_1384_n849_dari_title2.pdf ...

قانون حفاظت ورایتی های نباتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۱) تاریخ ۷-۵-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|29|ق|QK352|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت و نامگذاری ورایتی های نباتات ملکیت عامه-- فصل سوم ثبت ورایتی های جدید نباتات ملکیت خصوصی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qk352_qaaf29_1395_n1229_dari_title1.pdf ...