صفحه/نتیجه

مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-10-16 | 1357|74|م|K738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیته های خلقی اختصاصی-- فصل سوم اسناد ملکیت زمین-- فصل چهارم تصفیه اراضی-- فصل پنجم زمین بایر-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره اول مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم شورای ...

ضمیمه شماره اول مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-31 | 1360|89|ض|DS357.5|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم، در شماره ۱۹: شماره مسلسل ۴۱۶ (۱۶ جدی ۱۳۵۷) به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_zwaat89_1360_n482_dari_title3.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم مداخله در نقشه های سروی و کادستر شماره (۱۰۸) تاریخ ۱۹-۵-۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|87|ح|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1333_a3_hay87_1420_n788_dari_title72.pdf ...

قانون تنظیم امور زمینداری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون تنظیم امور زمینداری شماره (۶۲) تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-05-10 | 1387|22|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اسناد مدار حکم ملکیت زمین—فصل سوم تصفیه زمین—فصل چهارم استرداد زمین های اخذ شده به زمینداران—فصل پنجم مستحقین—فصل ششم توزیع زمین—فصل هفتم انتقالات و تحولات زمین—فصل هشتم اجاره زمین—فصل نهم ساحه زمین های مرعی ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۳۰) تاریخ ۱۹-۵-۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|885|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

۶ شماره. acku_risalah_knf2720_hay885_1420_n788_dari_title55.pdf ...

مقررات انکشاف دهات : فرمان شماره (۳۳۳) مورخه ۱۹-۳-۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-04-15 | 1353|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وظایف-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم تاسیس جرگه انکشاف دهات. acku_risalah_knf2720_meem74_1353_n277_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۲-۱۱-۴۸ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف وصلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیاًت عامل-- فصل هشتم هیات نظار-- فصل نهم قواعدمالی-- فصل دهم موادنهائی. acku_risalah_S4 ...

قانون خدمات دولتی وترنری جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تصویب قانون خدمات دولتی وترنری جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-15 | 1362|34|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره و وظایف خدمات دولتی وترنری—فصل سوم شورای علمی و مشورتی خدمات دولتی وترنری—فصل چهارم تدابیر حفظ الصحه وترنری—فصل پنجم تولید، کنترول و تظبیق مواد بیولوژیکی وترنری—فصل ششم طریق آغاز و الغاء قرانطین امراض ح ...

تعدیل مادۀ ۴۳ قانون سروی واحصائیۀ اراضی : فرمان شماره (۶۲۰- ۲۲۷۳) مورخ ۱۲-۷-۱۳۴۶ تقنینی حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|752|ت|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_thay752_1346_n90_dari_title5.pdf ...