صفحه/نتیجه

قانون جنگلات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۸-۱۰-۱۴۲۰ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|SD235.A38|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۳) مؤرخ ۹/۸/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان، انفاذ قانون جنگلات امارت اسلامی افغانستان را به داخل (۶) فصل و (۴۵) ماده منظور و توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ا ...

قانون تنظیم امور زمینداری امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد مدار حکم ملکیت زمین-- فصل سوم تصفیۀ زمین-- فصل چهارم استرداد زمین های اخذ شده به زمینداران-- فصل پنجم مستحق-- فصل ششم توزیع زمین—فصل هفتم انتقالات و تحولات زمین—فصل هشتم اجارۀ زمین—فصل نهم ساحۀ زمین ها ...

مقرره جلب سرمایه گذاری خصوصی برای عمران و آباد ساختن زمین های بکرو بایر : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۷) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۶۵ در مورد مقرره جلب سرمایه گذاری خصوصی برای عمران و آباد ساختن زمین های بکرو بایر

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-15 | 1365|74|م|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم آبادی و صالح الزراعه ساختن زمینهای بکرو بایر-- فصل سوم طرز بهره برداری از زمین آباد شده-- فصل چهارم توزیع محصولات زراعتی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید&qu ...

مقرره کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۹) تاریخ ۱۴-۵-۱۳۶۵ در مورد مقرره کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف اساسی ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل سوم تشکیل ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل چهارم صلاحیت ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

اساسنامه اداره مرکزی تامینات مادی و تخنیکی ریاست عمومی میکانیزه زراعتی وزارت زراعت و اصلاحات ارضی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۲) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۶۵ در باره اساسنامه اداره مرکزی تامینات مادی و تخنیکی ریاست عمومی میکانیزه زراعتی وزارت زراعت و اصلاحات ارضی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|525|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل و ارگان رهبری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی ت، م، ت-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " ...

قانون خدمات قرانطین نباتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور قرانطین نباتی-- فصل سوم تورید و صدور تخم نباتات نباتات و محصولات نباتی-- فصل چهارم تدابیر قرانطین نباتی در داخل-- فصل پنجم مؤیدات—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_sb732_54_a34_qaaf29_1421_n795_dar ...

قانون خدمات طب حیوانی (وترنری) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره و وظائف خدمات طب حیوانی-- فصل سوم شورای علمی و مشورتی خدمات طب حیوانی-- فصل چهارم تدابیر حفظ الصحۀ طب حیوانی-- فصل پنجم تولید، مراقبت و تطبیق مواد زیست شناسی (بیولوژیکی) طب حیوانی—فصل ششم طریق آغاز و ال ...

قانون علفچر و مرعی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QK938.M4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم علفچر خاص-- فصل سوم علفچر عام-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_qk938_m4_qaaf29_1421_n795_dari_title7.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت زراعت و مالداری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های عمده-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem79_1421_n795_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ خدمات قرانطین نباتي : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|73|م|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم قرانطین داخلي-- فصل چهارم قرانطین خارجي-- فصل پنجم ورود و صدور تخم نباتات و محصولات نباتي—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_sb732_54_a34_meem73_1421_n795_dari_title9.pdf ...