صفحه/نتیجه

قانون صحت حیوانی (وترنری) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۲) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|296|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم مطابقت تدابیر حفظ الصحۀ حیوانی با معیار های بین المللی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_sf713_a3_qaaf296_1395_n1229_dari_title2.pdf ...

قانون آفت کش های زراعتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۹۹) تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|22|ق|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم اجازه نامه-- فصل چهارم ثبت آفت کش-- فصل پنجم تدابیر حفاظتی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_sb732_54_a34_qaaf22_1395_n1229_dari_title3.pdf ...

اساسنامه ریاست انکشاف وادی ننگرهار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344|52|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول-- فصل دوم امور حسابی-- فصل سوم تشکیلات و وظایف. acku_risalah_sa71_a3_alif52_1344_n033_dari_title3.pdf ...

قانون حفاظت نباتات و قرنطین : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی شماره: (۱۵۹) تاریخ: ۱۳۹۴/۴/۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۲۳۸) تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-02 | 1395|23|ق|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم جوازنامه-- فصل چهارم اقدامات حفظ الصحه نباتی-- فصل ششم تورید نباتات، محصولات نباتی و سایر اقلام تنظیم شده-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_qaaf23_1395_n1243_dari_tit ...

قانون آفت کش های زراعتی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۱ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۸

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-27 | 1394|29|ق|SB731|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم اجازه نامه—فصل چهارم ثبت آفت کش—فصل پنجم تدابیر حفاظتی – فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_sb731_qaaf29_1394_n1190_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم امور زمینداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۰) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-01-26 | 1396|92|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور زمین-- فصل سوم اسناد مدار اعتبار زمین و ملکیت ها-- فصل چهارم سروی کدستر و تثبیت حق مالکیت-- فصل پنجم تصفیه زمین-- فصل ششم استرداد زمین-- فصل هفتم مستحق زمین-- فصل هشتم توزیع زمین-- فصل نهم انتقا ...

اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی شماره (۳۳) تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-28 | 1391|525|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی – فصل سوم تشکیلات وظایف وصلاحیت ها – فصل چهارم دوره انتقالی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif525_1391_n1099_dari_title3.pdf ...

قانون استملاک : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-20 | 1396|25|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم انواع استملاک-- فصل چهارم انتقال ملکیت دولتی جهت تطبیق پروژه-- فصل پنجم قیمت گذاری ملکیت های تحت استملاک-- فصل ششم اسکان مجدد خارج محدودۀ ماستر پلان-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_ ...

اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴) تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-08-05 | 1393|55|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و سهام-- فصل سوم تشکیل شرکت-- فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif55_1393_n1152_dari_title1.pdf ...

کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۲۱) تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۲۳) تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-02-27 | 1394|99|ک|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول مقصد-- فصل دوم مقر-- فصل سوم اعضاء-- فصل چهارم ارگان ها – فصل پنجم امور مالی – فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_ds357_5_kaaf99_1394_n1173_dari_title2.pdf ...