صفحه/نتیجه

قانون سروی، تصفیه و ثبت اراضی : فرمان شماره (۷۱۸) مورخ (۳۰) اسد سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-31 | 1355|99|ق|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول(احکام عمومی) ماده ۲-۱: فصل دوم(اظهار نامه)ماده ۱۰-۳: فصل سوم(سروی کادستر)ماده ۳۹-۱۱: فصل چهارم(تصفیه اراضی)ماده ۸۹-۴۰: فصل پنجم(ثبت اراضی)ماده۹۳-۹۰: فصل ششم(مجازات)ماده ۹۹-۹۴: فصل هفتم(احکام متفرقه)ماده۱۰۶-۱۰۰. acku_risalah_hd86 ...

فرمان سوم رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد توزیع رایگان زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|49|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

" فرمان سوم رهبر کبیر خلق افغانستان منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس شورای انقلابی رفیق نور محمد تره کی در مورد توزیع رایگان زمین جهت نشر در جریده رسمی بشما ارسال شد که به نشر آن در جریده مذکور اقدام بدارید" – از روی متن ...

اصلاح شو وتخمونو د شرکت اساسنامه : فرمان شماره (۵۹۷) مورخ سوم اسد سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی شاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-27 | 1355|68|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول(تعریفات) ماده ۱: فصل دوم(تاسیس و مرام)ماده ۷-۲: فصل سوم(تولید و توزیع نمودن تخم های بذری)ماده ۹-۸: فصل چهارم(معلومات لازمه بالای خریطه و یا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده ۱۱-۱۰: فصل پنجم(تشکیلات)ماده۱۲: فصل ششم(شورای ...

فرمان شماره ششم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357|458|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درجهت رهایی ملیونها دهقان زحمت کش ازیوغ استثمار گران ستمگر فرمان ذیل را صادر نمود:"-- از روی متن. شامل یک ضمیمه بوده که دارای ۳ فصول و ۱۴ ماده میباشد. acku_risalah_k3871_3_fay458_1357_n402_dari_title1.pd ...

اساسنامه صندوق تعاونی دهقانان بی زمین ومزدوران زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-06-18 | 1357|56|الف|S439|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۹۸۲) درجلسه (۱۳) تاریخی ۱۳۵۷-۵-۱۵ باملاحظه ورقه عرض مورخ۱۳۵۷-۵-۱۵ وزارت زراعت واصلاحات ارضی مراتب اتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس صندوق، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: ...

اساسنامه کوپراتیف تهیه خدمات زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-06-30 | 1357|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۹۹۳) درجلسه (۱۴) تاریخی ۱۳۵۷/۵/۲۲ باملاحظه ورقه عرض مورخ ‍۱۳۵۷/۷/۲۲ وزارت زارعت مراتب اتی راتصویب نموده:"-- از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس وتشکیلات کوپراتیف، فصل سوم: عضویت، فصل چها ...

فرمان شماره (۱۳۷۱) مؤرخ ۴۹/۱۱/۵ مقام منیع صدارت عظمی : ع، ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-07-30 | 1349|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۵۵) در جلسه تاریخی ۴۹/۵/۵ ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۷۱) مورخ ۴۰/۳/۱۶ وزارت عدلیه راجع به ملاحظه شد قباله جات و اسناد املاک غیر منقول بغرض رفع سر گردانی مردم وحدوث تسهیلات مراتب آتی را تصویب نمود" – از روی متن فرمان. ...

متن فرمان دوم رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد توزیع زمین به مستحقین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-02-31 | 1358|29|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

"توزیع زمین بطور رایگان برای زحمتکشان در افغانستان آن افتخار عظیمی است که از فیض انقلاب شکوهمند ثور برهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان از طرف جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگرد."-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_meem29_1358_n427_dari_ ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تعدیل برخی از مواد قانون استملاک زمین منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۹۴) ۱۴۲۱ ﻫ ق شماره (۷) تاریخ ۱۴-۱-۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-31 | 1384|44|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"اجزای (۱ و ۳) ماده (۳) و مواد (۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۲) به متن ذیل تعدیل گرد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_fay44_1384_n849_dari_title2.pdf ...

قانون حفاظت ورایتی های نباتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۱) تاریخ ۷-۵-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|29|ق|QK352|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت و نامگذاری ورایتی های نباتات ملکیت عامه-- فصل سوم ثبت ورایتی های جدید نباتات ملکیت خصوصی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qk352_qaaf29_1395_n1229_dari_title1.pdf ...