صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی کود کیمیاوی وخدمات زراعتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۰) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی، راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲) تاریخ ۲-۷-۱۳۷۳ در مورد جلوگیری از تبدیل ساحات علفچر به زمین زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"بمنظور استفادۀ سالم از ساحات علفچر در جهت تعلیف، تغذیه، تربیه و پرورش مواشی و ارتقای کمی و کیفی سطح تولیدات حیوانی که جزء اساسی اقتصاد ملی کشور را تشکیل میدهد مراتب اتی منظور است"-- از روی متن فرمان. ۴ شماره. acku_risalah_qk938_m4_fay48_1373_n7 ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸-۵-۱۳۶۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-30 | 1363|48a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay48a_1363_fay48_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عدم توزیع زمین های بکر و بایر دولتی شماره (۹۹) تاریخ ۴-۲-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z63_fay48_1381_n802_dari_title4.pdf ...

مقرره خدمات قرانطین نباتــــــــــی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۷) تاریخ ۱۲-۱-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|74|م|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم قرانطین داخلی-- فصل چهارم قرانطین خارجی-- فصل پنجم ورود وصدورتخم نباتات ومحصولات نباتی-- فصل ششم احکام نهائی "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرم ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ املاک شماره (۸۳) تاریخ ۱۸-۸-۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-15 | 1382|48|ف|HD1390.5|رساله | بیشتر...

"برای اینکه اجراآت ادارات دولتی در رابطه به املاک در سطح کشور، به طور یکسان و شکل واحد صورت گیرد و مشکلات اشخاص و ادارات دولتی از این ناحیه رفع گردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hd1390_5_fay48_1382_n816_dari_title ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳۲۸) تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه انکشاف قروض بانک انکشاف زراعتی ذمت زارعین واعضای کوپراتیف های زراعتی از مدرک کود کیمیاوی، تخم بذری، ماشین آلات زراعتی که ازسالیان قبل باقی مانده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه و تکتانه اضافی قروض بانک انکشاف زراع ...

قانون علفچر : فرمان نمبر () مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۸-۴۱۱۵ ۱۱حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۲ جلسۀ تاریخ ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون علفچر بداخل (۲۸) ماده که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فص ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمیمه نمبر اول فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین مورخ ۱۸-۵-۱۳۶۰ شهر کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"این ضمیمه بمنظور دوام اجرای اصلاحات دموکراتیک ارضی، رعایت اصل ملکیت قانونی، احترام به سنن و عنعنات دینی و قبیلوی و ارتقای سطح رفاه مردم نافذ میگردد."—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین، در شمار ...