صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۸۳۷ مورخ ۲۸-۳-۱۳۷۵ : د افغانستان د اسلامی امارت د مقام د ۲۸-۳-۷۵ نیټی ۸۳۷ ګڼه فرمان د حکومتي ځمکو په اړوند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|27|ر|K738|رساله | بیشتر...

"نظر امیرالمومنین به ارتباط زمینهای حکومتی در برابر استفتاء تفصیلی که در روشنی شرع بعد از نظر شوری مرکزی علماء، به منظور اجراء تائید است"-- از روی متن. تاریخ نشر (روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نوی ...

قانون تنظیم امور زمینداری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲-- فصل دوم (سند رسمی زمین)ماده۱۱-۳، فصل سوم (تحریر ، ثبت و توزیع سند رسمی زمین)ماده ۱۲-۱۵-- فصل چهارم (انتقالات و تحولات)ماده۱۶-۱۹-- فصل پنجم (التزامات) ماده ۲۰-۲۶-- فصل ششم (اجاره زمین)ماده ۲۷-۳۹-- فصل هفتم ...

مقررات شماره « ۲» مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|74|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۸۴۱ » در جلسه تاریخی 1 ر 7 ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۱۶۴۰ » مورخ ۷ ر ۵ ر ۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲-- فصل دوم (تشکیل ...

قانون اصلاحات اراضی : فرمان شماره (۶۷۳) مورخ نهم اسد سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-15 | 1354|299|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: اصطلاحات، فصل دوم: حدود ملکیت زمین زراعتی، فصل سوم: توزیع زمین، فصل چهارم: تشکیلات، فصل پنجم: کوپراتیف های زراعتی، فصل ششم: امور مالی، فصل هفتم: احکام متفرقه. acku_risalah_k3871_3_qaaf299_1354_n311_dari_title1.pdf ...

مقرره انستیتوت تحقیقات زراعتی و کدر علمی آن : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۴۳) تاریخ: ۲۰ / ۵ / ۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-15 | 1366|79|م|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت تحقیقات زراعتی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم ترفیعات کارمندان علمی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_s471_a3_meem79_1366_n646_dari_title5.pdf ...

فرمان شماره (هشتم) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیرعدلیه ولوی څارنوال

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-09 | 1357|29|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴-- فصل دوم (تنظیم آبیاری)ماده ۵-۷-- فصل سوم (توزیع زمین) ماده ۸-۲۲-- فصل چهارم (مستحق و وجایبش) ماده۲۳-۲۵-- فصل پنجم (تشکیلات) ماده ۲۶-۲۷-- فصل ششم (تقسیم زمین موروثی) ماده ۲۸-۳۰-- فصل هفتم (احکام جزایی) ما ...

فرمان شماره (۵۱۶) مورخ هفت سرطان سال ۱۳۵۴ مقام صدارت عظمی : بمنظور جلوگیری از قطع اشجار و یا شاخچه های درخت های مثمر و زینتی سرکها، جاده ها، پارک ها وسایر تفریح گاه عمومی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-30 | 1354|485|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"بمنظور جلوگیری از قطع اشجار و یا شاخچه های درخت های مثمر و زینتی سرکها، جاده ها، پارک ها وسایر تفریح گاه عمومی"—عنوان از روی متن. "مجلس وزارء تحت فیصله شماره ۱۰۱۹ در جلسه تاریخی ۳/۴/۱۳۵۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۰۰۸ مورخ ۲/۴/۱۳۵۴ وزارت عد ...

اساسنامه تصدی استیشن میکانیزه زراعتی ولایت جوزجان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹) تاریخ ۱۶-۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامه تصدی استیشن میکانیزه زراعتی ولایت جوزجان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|59|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۴-۲-۱۳۶۳ : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره عفو باقیمانده قیمت ساحات اضافه جریبی دهقانان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|82|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"در باره عفو باقیمانده قیمت ساحات اضافه جریبی دهقانان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور مساعدت هرچه بیشتر به دهقانان کشور ، تصویب میدارد" – از روی متن فرمان. acku_risalah_bf637_f67_fay82_1363_n562_dari_title3.pdf ...

قانون خدمات قرانطین نباتی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۸۲ مورخ: ۳۰/ ۲/ ۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|299|ق|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. ۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۶ فصل ...