صفحه/نتیجه

قانون خدمات طب حیوانی (وترنری) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره و وظائف خدمات طب حیوانی-- فصل سوم شورای علمی و مشورتی خدمات طب حیوانی-- فصل چهارم تدابیر حفظ الصحۀ طب حیوانی-- فصل پنجم تولید، مراقبت و تطبیق مواد زیست شناسی (بیولوژیکی) طب حیوانی—فصل ششم طریق آغاز و ال ...

قانون علفچر و مرعی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QK938.M4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم علفچر خاص-- فصل سوم علفچر عام-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_qk938_m4_qaaf29_1421_n795_dari_title7.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت زراعت و مالداری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های عمده-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem79_1421_n795_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ خدمات قرانطین نباتي : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|73|م|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم قرانطین داخلي-- فصل چهارم قرانطین خارجي-- فصل پنجم ورود و صدور تخم نباتات و محصولات نباتي—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_sb732_54_a34_meem73_1421_n795_dari_title9.pdf ...

مقررهٔ تورید، توزیع و استعمال ادویهٔ ضد آفات و امراض نباتي (پستي سایدها) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|72|م|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت (راجستریشن)-- فصل سوم قیود و محدودیت ها-- فصل چهارم تورید و توزیع-- فصل پنجم ضروریات کیفي—فصل ششم استعمال-- فصل هفتم نظارت (کنترول) بقایا – فصل هشتم احکام نهائی. acku_risalah_sb732_54_a34_meem72_1421_n795 ...

مقررۀ ادارۀ کوپراتیف هاي زراعتي وزارت زراعت و مالداري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف اساسي اداره-- فصل سوم سازماندهي فعالیت اداره-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem72_1421_n795_dari_title11.pdf ...

مقررهٔ مؤسسهٔ (انستیتیوت) تحقیقات زراعتي و کادر علمي آن : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|74|م|SB87|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف مؤسسهٔ (انستیتیوت) تحقیقات زراعتي-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم پذیرش و ترفیعات اعضاء کادر علمي-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_sb87_meem74_1421_n795_dari_title12.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif525_1421_n795_dari_title14.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی تخمهاي اصلاح شدهٔ بذري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|58|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_s471_a3_alif58_1421_n795_dari_title15.pdf ...