صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۱۳۷۱) مؤرخ ۴۹/۱۱/۵ مقام منیع صدارت عظمی : ع، ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-07-30 | 1349|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۵۵) در جلسه تاریخی ۴۹/۵/۵ ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۷۱) مورخ ۴۰/۳/۱۶ وزارت عدلیه راجع به ملاحظه شد قباله جات و اسناد املاک غیر منقول بغرض رفع سر گردانی مردم وحدوث تسهیلات مراتب آتی را تصویب نمود" – از روی متن فرمان. ...

متن فرمان دوم رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد توزیع زمین به مستحقین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-02-31 | 1358|29|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

"توزیع زمین بطور رایگان برای زحمتکشان در افغانستان آن افتخار عظیمی است که از فیض انقلاب شکوهمند ثور برهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان از طرف جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگرد."-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_meem29_1358_n427_dari_ ...

اساسنامه ریاست انکشاف وادی ننگرهار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344|52|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول-- فصل دوم امور حسابی-- فصل سوم تشکیلات و وظایف. acku_risalah_sa71_a3_alif52_1344_n033_dari_title3.pdf ...

قانون آفت کش های زراعتی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۱ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۸

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-27 | 1394|29|ق|SB731|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم اجازه نامه—فصل چهارم ثبت آفت کش—فصل پنجم تدابیر حفاظتی – فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_sb731_qaaf29_1394_n1190_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم امور زمینداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۰) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-01-26 | 1396|92|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور زمین-- فصل سوم اسناد مدار اعتبار زمین و ملکیت ها-- فصل چهارم سروی کدستر و تثبیت حق مالکیت-- فصل پنجم تصفیه زمین-- فصل ششم استرداد زمین-- فصل هفتم مستحق زمین-- فصل هشتم توزیع زمین-- فصل نهم انتقا ...

اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی شماره (۳۳) تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-28 | 1391|525|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی – فصل سوم تشکیلات وظایف وصلاحیت ها – فصل چهارم دوره انتقالی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif525_1391_n1099_dari_title3.pdf ...

قانون استملاک : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-20 | 1396|25|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم انواع استملاک-- فصل چهارم انتقال ملکیت دولتی جهت تطبیق پروژه-- فصل پنجم قیمت گذاری ملکیت های تحت استملاک-- فصل ششم اسکان مجدد خارج محدودۀ ماستر پلان-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_ ...

مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-10-16 | 1357|74|م|K738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیته های خلقی اختصاصی-- فصل سوم اسناد ملکیت زمین-- فصل چهارم تصفیه اراضی-- فصل پنجم زمین بایر-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره اول مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم شورای ...

ضمیمه شماره اول مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-31 | 1360|89|ض|DS357.5|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات شماره (۱) مربوط فرمان شماره هشتم، در شماره ۱۹: شماره مسلسل ۴۱۶ (۱۶ جدی ۱۳۵۷) به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_zwaat89_1360_n482_dari_title3.pdf ...

قانون تنظیم امور زمینداری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون تنظیم امور زمینداری شماره (۶۲) تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-05-10 | 1387|22|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اسناد مدار حکم ملکیت زمین—فصل سوم تصفیه زمین—فصل چهارم استرداد زمین های اخذ شده به زمینداران—فصل پنجم مستحقین—فصل ششم توزیع زمین—فصل هفتم انتقالات و تحولات زمین—فصل هشتم اجاره زمین—فصل نهم ساحه زمین های مرعی ...