صفحه/نتیجه

فرمان تقنیئی ۵۵۷۵/۱۴۹۸ تاریخی ۴ حوت ۱۳۴۴ راجع به ارتباط ریاست وادی ننگرهار بوزارت زراعت و آبیاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|42|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۹۰۷ مورخ ۲ حوت ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء راجع به ارتباط ریاست وادی ننگرهار بوزارت زراعت و اینکه شورای عالی ریاست اداری وادی ننگرهار بنام مجلس مشوره و انسجام وادی ننگرهار در موارد لازمه تشکیل جلسه دهد چون بوقت شورای ملی تصادف نموده طبق ماده (۷۷) قا ...

مقررات شماره ۱ مربوطه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362 |74|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲، فصل دوم (کمیته های اختصاصی)ماده ۳-۴، فصل سوم (اسناد ملکیت زمین)ماده ۵-۱۳، فصل چهارم (تصفیه اراضی)ماده ۱۴-۱۷، فصل پنجم (زمین بایر) ماده۱۸-۲۰، فصل ششم (احکام متفرقه)ماده ۲۱-۳۷. acku_risalah_knf3871_3_meem74_ ...

مقررات شماره ۲ مربوطه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362|74|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (تحریر ثبت و توزیع سند رسمی ملکیت زمین)ماده ۷-۱۰، فصل چهارم (انتقالات تحولات و التزامات)ماده ۱۱-۱۸. acku_risalah_knf3871_3_meem74_1362_n550_dari_title4.pdf ...

مقرره خدمات قرانطین نباتــــــــــی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۷) تاریخ ۱۲-۱-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|74|م|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم قرانطین داخلی-- فصل چهارم قرانطین خارجی-- فصل پنجم ورود وصدورتخم نباتات ومحصولات نباتی-- فصل ششم احکام نهائی "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرم ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ املاک شماره (۸۳) تاریخ ۱۸-۸-۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-15 | 1382|48|ف|HD1390.5|رساله | بیشتر...

"برای اینکه اجراآت ادارات دولتی در رابطه به املاک در سطح کشور، به طور یکسان و شکل واحد صورت گیرد و مشکلات اشخاص و ادارات دولتی از این ناحیه رفع گردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hd1390_5_fay48_1382_n816_dari_title ...

اساسنامه ریاست عمومی خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-15 | 1360|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۹، فصل دوم (تشکیلات) ماده ۱۰-۳۱، فصل سوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۳۲-۳۸، فصل چهارم (انحلال و تصفیه) ماده ۳۹-۴۰، فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۴۱-۴۳. acku_risalah_s471_a3_alif52_1360_n496_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳۲۸) تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه انکشاف قروض بانک انکشاف زراعتی ذمت زارعین واعضای کوپراتیف های زراعتی از مدرک کود کیمیاوی، تخم بذری، ماشین آلات زراعتی که ازسالیان قبل باقی مانده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه و تکتانه اضافی قروض بانک انکشاف زراع ...

اساسنامه د اصلاح شوو تخمونو شرکت : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد، فصل اول (تعریفات)ماده ۱، فصل دوم (تاسیس و مرام)ماده ۲-۱۰، فصل سوم (تولید و توزیع تخم های بذری و نهالهای مثمر)ماده ۱۱-۱۲ ، فصل چهارم (معلومات لازمه بالای خریطه ویا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده۱۳-۱۴،فصل پنجم (تشـکیلات) ماده۱۵ ...

قانون علفچر : فرمان نمبر () مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۸-۴۱۱۵ ۱۱حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۲ جلسۀ تاریخ ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون علفچر بداخل (۲۸) ماده که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فص ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمیمه نمبر اول فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین مورخ ۱۸-۵-۱۳۶۰ شهر کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"این ضمیمه بمنظور دوام اجرای اصلاحات دموکراتیک ارضی، رعایت اصل ملکیت قانونی، احترام به سنن و عنعنات دینی و قبیلوی و ارتقای سطح رفاه مردم نافذ میگردد."—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین، در شمار ...