صفحه/نتیجه

قانون تنظیم امور مالداری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۲) تاریخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه. | 1397-01-08 | 1397|29|ق|SF55.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم امور مالداری را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۹۶) مـؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۸) مؤرخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۵) فصل و (۳۰) ماده تصویب گردیده است، ...

تعدیل برخی از مواد اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۳-۵-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شمارهٔ حکم (۱۲۴۴) تاریخ ۲۴-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|724|ت|S471.A3|رساله | بیشتر...

"تعدیل برخی از اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار را که در جلسهٔ شماره (۷) مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، به داخل (۲) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_s471_a3_tay724_1397_n1310_dari_title4.pd ...