صفحه/نتیجه

قانون شرکت انکشاف زمین : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|299|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت انکشاف زمین را که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۵) ماده تصویب گردیده است،‌ توشیح می ...

تعدیل برخی از مواد اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۳-۵-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شمارهٔ حکم (۱۲۴۴) تاریخ ۲۴-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|724|ت|S471.A3|رساله | بیشتر...

"تعدیل برخی از اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار را که در جلسهٔ شماره (۷) مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، به داخل (۲) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_s471_a3_tay724_1397_n1310_dari_title4.pd ...

اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴) تاریخ ۲۴-۶-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-08-05 | 1393|55|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و سهام-- فصل سوم تشکیل شرکت-- فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif55_1393_n1152_dari_title1.pdf ...

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۷) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-25 | 1397|74|ت|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۱۲۵۴) سال ۱۳۹۶ را که به اساس مصوبهٔ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری ...

قانون تنظیم امور زمینداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۰) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-01-26 | 1396|92|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور زمین-- فصل سوم اسناد مدار اعتبار زمین و ملکیت ها-- فصل چهارم سروی کدستر و تثبیت حق مالکیت-- فصل پنجم تصفیه زمین-- فصل ششم استرداد زمین-- فصل هفتم مستحق زمین-- فصل هشتم توزیع زمین-- فصل نهم انتقا ...

قانون استملاک : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-20 | 1396|25|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم انواع استملاک-- فصل چهارم انتقال ملکیت دولتی جهت تطبیق پروژه-- فصل پنجم قیمت گذاری ملکیت های تحت استملاک-- فصل ششم اسکان مجدد خارج محدودۀ ماستر پلان-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_ ...