صفحه/نتیجه

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره (۲۷۹) تاریخ ۲۲-۷-۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات زراعتی /

کابل: | 1368-09-15 | 1368|68|م|TP318|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات زراعتی، در شماره ۵: شماره مسلسل ۶۶۷ (۱۵جوزا ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_tp318_meem68_1368_n705_dari_title8.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه شرکت کود کیمیاوی و خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|89|ض|S633|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۱) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۸۶۰) مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. اساسنامه اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_s633_zwaat89_1361_n505_dari_title6.pdf ...

اساسنامه شرکت کود کیمیاوی افغان : فرمان نمبر ۴۷۲ مؤرخه ۱۳۵۳/۵/۳مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-08-15 | 1353|52|الف|S633|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول تعریفات--فصل دوم تاسیس ومرام--فصل سوم تشکیلات--فصل چهارم مجمع عمومی سهمداران--فصل پنجم شورای عالی-- فصل ششم هیئات عامل--فصل هفتم هیئت نظار--فصل هشتم قواعد مالی و حسابی--فصل نهم مواد متفرقه. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۵۷۰) د ...

اساسنامه تصدی تجارتی نباتات : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷-۶-۱۳۶۳ پیرامون منظور اساسنامه های یک تعداد تصدیها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-03-15 | 1364|52|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ارگانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهی و بیلانس، فصل ششم: تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه، فصل هفتم: احکام نهائی acku_risalah_knf914_31956_alif52_1364_n5 ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۶۰۹ تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲ /

کابل: | وزارت عدلیه | 1373-07-16 | 1373|74|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"فرمان تقنینی در باره الغای قانون تنظیم مناسبات ارضی، اعاده حقوق مالکین اصلی زمین و استرداد زمین های توزیع شده"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_fay74_1373_n976_Dari_title2.pdf ...

مقررۀ استملاک پروژه های خطی – امتدادی : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۹۵) تاریخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|725|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"طرح مقررۀ استملاک پروژه های خطی_ امتدادی را که در جلسۀ شماره (۱۶) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۳۱) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۱ ...

قانون تنظیم امور مالداری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۲) تاریخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه. | 1397-01-08 | 1397|29|ق|SF55.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم امور مالداری را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۹۶) مـؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۸) مؤرخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۵) فصل و (۳۰) ماده تصویب گردیده است، ...

مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۶) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|م|SB732.54.A34|رساله | بیشتر...

"مقررۀ حفاظت از نباتات و قرنطین را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در حکم این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ...

مقررۀ غنی سازی آرد گندم و روغن های خوراکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۲-۸-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴۴) تاریخ ۱۷-۸-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|779|م|HD9016.A342|رساله | بیشتر...

"مقررۀ غنی سازی آرد گندم و روغن های خوراکی را که درجلسۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۲/۸/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده ...