صفحه/نتیجه

قانون طرز سپری نمودن دوره خدمت مکلفیت فارغان موسسات تحصیلی و تعلیمی طبی داخل و خارج کشور : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۶ تاریخ ۱۰/۹/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۹۱ موریخ ۸/۱۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|26|ق|K3601|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_qaaf26_1367_n686_dari_title1.pdf ...

کنفرانس دیپلوماتیک برای اتخاذ کنوانسیون منع مهمات خوشه ای : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۵ تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-25 | 1390|97|ک|UC265.A33|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_uc265_a33_kaaf97_1390_n1052_dari_title2.pdf ...

یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت مالیزیا در مورد استقرار نیروهای نظامی اعزامی مالیزیا به افغانسان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۲ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|24|ی|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۹ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_yaa24_1390_n1069_dari_title3.pdf ...

قانون انرژی هستوی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله فرمان تقنینی شماره (۶۹) مؤرخ ۱۳۹۵/۶/۸ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۲۸) تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۴۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-02 | 1395|22|ق|TK9014|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جواز نامه-- فصل سوم محافظت از تشعشع-- فصل چهارم کنترول منابع و موارد رادیو اکتیف-- فصل پنجم انحلال تأسیسات هستوی-- فصل ششم حالات اظطراری-- فصل هفتم استخراج و پروسس مواد معدنی حاوی رادیو اکتیف-- فصل هشتم تد ...