صفحه/نتیجه

قانون مکلفیت عمومی عسکری : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۹ تاریخ ۲۰/۳/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۰۵ تاریخ ۵/۶/۱۳۷۰ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-01 | 1370|98|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

ملغی و نافذ بودن این قانون در ویب سایت وزارت عدلیه به طور مشخص موجود نیست. شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز سپری نمودن خدمت عسکری-- فصل سوم جلب واحضار بخدمت عسکری-- فصل چهارم آماده گی جلب واحضار، تنظیم وتکمیل اسنادان-- فصل پنجم تاجیل ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۱ تاریخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ در مورد تعدیل در مقرره سانسور نظامی در ج.ا منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۷) مورخ ۱۵/۳/۱۳۶۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-31 | 1368|69|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf3738_meem69_1368_n692_dari_title4.pdf ...

تعدیل و ایزاد در مادۀ (۵۹) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبۀ شورای ملی راجع به تعدیل و ایزاد مادۀ پنجاه و نهم و تعلیق مؤقت مادۀ سی و پنجم قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح شماره: (۴۰) تاریخ: ۱۹/۳/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-10 | 1386|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. "بتاٌسی از صراحت حکم فقرۀ شانزدهم مادۀ (۶۴) قانون اساسی و به حسب مصوبۀ شماره (۴۸) ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۴۳) مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تعدیل و ...

مقرره تنظیم امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان قوای مسلح : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۴ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-15 | 1368|49|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معاش-- فصل سوم ترفیع و تقاعد-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf3738_meem49_1368_n695_dari_title6.pdf ...

اساسنامه موسسه حجاری نجاری و مواد کانکریتی اردو : فرمان شماره (۱۲۴) مورخ بیست و هفتم حمل سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|59|ا|TS850|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول مادۀ اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل چهارم انحلال وتصفیه موسسه-- فصل پنجم امور مالی ومتفرقه. acku_risalah_ts850_alif59_1354_n313_dari_title3.pdf ...

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ تنظیم حقوق تفاعد افسران، برید ملان و ساتنمنان شماره: ۳۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-01-10 | 1389|79|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع پولی ذخیرۀ تقاعد و حالت تثبیت حقوق تقاعد-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3738_meem79_1389_n1016_dari_title1.pdf ...

قانون امور ذاتی افسران و برید ملان اردوی ملی : ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۴۹۵) تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹: ولسی جرگه مصوبۀ قانون امور ذاتی افسران و بریدملان اردوی ملی به دو ثلث آرای کل اعضأ

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-30 | 1389|224|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل نه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق و وجایب – فصل سوم موقف افسر وبریدمل – فصل چهارم ترفیع افسران وبریدملان – فصل پنجم تقرر وتبدیلی افسران و بریدملان – فصل ششم رخصتی افسران و بریدملان – فصل هفتم انفصال استعفأ وتقاعد افسران وبریدملان – فص ...