صفحه/نتیجه

مقرره مفرزه های ملیشیاء سرحدی وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-31 | 1361|79|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول اساسات عمومی—فصل دوم طرزالعمل شمول به مفرزه های ملیشیای سرحدی—فصل سوم تشکیل و ترتیب فعالیت مفرزه های ملیشیاء —فصل چهارم تامینات مادی سایر اکمالات ملیشیا—فصل پنجم مکافات ملیشیا—فصل ششم مسوولیت های ملیشیا—فصل هفتم احکام متفرقه. ac ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره سوم قانون مکلفیت عمومی عسکری شهر کابل ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-15 | 1362|99|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصل این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_fay99_1362_n537_dari_title2.pdf ...

تعدیل بعضی مواد تعلیماتنامه اجیران اردو : ضمیمه تعلیماتنامه اجیران اردو: فرمان نمبر (۱۷۷) مؤرخ ۱۱/۱/۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-02-15 | 1349|72|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_knf3738_tay72_1349_n184_dari_title1.pdf ...

لغو و تعدیل در مواد قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ (۳۱) اسد سال ۱۳۶۶ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۷ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۹ تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|79|ل|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره ۲۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۲۶۷ شورای وزیران را در باره لغو مواد (۷۳ و ۷۴) و تعدیل ماده (۷۵) قانون مکلفیت عمومی عسکری ج.۱ بداخل (۳) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3 ...

تعدیل ماده بیست و هشتم مقرره داوطلبان قوای مسلح جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۸) مورخ ۱۵ میزان سال ۱۳۶۶ : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۱۱۸-۳ تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|78|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۷۱) در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۶۷۵۴) مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره تعدیل در مقرره داوطلبان قوای مسلح ج.۱ مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. acku_risalah_knf3738_tay78_1367_n686_dari_ ...

د افغانستان د اسلامي دولت د جمهور رئیس فرمان شماره (۳۹۶) تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در مورد تعدیل فقره دوم ماده (۷۱) ضمیمه و تعدیل قانون امور ذاتی افسران : فرمان ۶۹۶ مورخ ۲۲/۱۲/۷۴ رئیس دولت اسلامی افغانستان در مورد تعدیل فقره دوم ماده ۷‍۱ ضمیمه و تعدیل قانون امور ذاتی افسران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|27|د|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به ارتباط محاسبه حقوق تقاعد افسران قواي مسلح که داراي خدمت ملکي و نظامي میباشند مراتب آتي منظور است"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این تعدیل دریافت نشد. acku_risalah_knf3738_daal27_1374_n781_dari_title7.pdf ...

مقرره درمورد طرز اعطاء و تفویض نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مستقیما حین عملیات محاربوی : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۱۶ تاریخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |44|م|CJ5569|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز اعطاء و تفویض نشانها و مدالها-- فصل سوم احکام نهایی. "درباره تعدیل و تکمیل در قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان، مقرره طرز تقدیم پیشنهاد مبنی بر اعطای نشان ها و مدالهای جمهوری ...