صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۹/۴ با ملاحظه نامه (۲۲۹۹) مورخ ۱۳۵۹/۹/۳ وزارت عدلیه ضمیمه شماره (۱) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل دو ماده تصویب نمود" ...

مقرره ملا امامان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۵)تاریخ ۲۱/۴/۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-15 | 1365|74|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف ملا امامان قوای مسلح-- فصل سوم طرز تقرر و توظیف ملا امامان قوای مسلح-- فصل چهارم مکلفیت های ملا امامان قطعات-- فصل پنجم حقوق و امتیازات ملا امامان-- فصل ششم احکام نهایی. "در مورد مقرره ملا امامان ق ...

مقرره قطعه قهرمان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۱۵ تاریخ ۱۸ر۵ر۱۳۶۵ درباره تصویب لقب افتخاری (قطعه قهرما)ومقرره آن ُمقرره وتشریح بیرق قطعه وتشریح علامه مخصوص سرسینه گی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|744a|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر تشخیص قطعات وجزوتامهای بزرگ قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان که پرسونل ان درعملیات محاربوی قهرمانی دسته جمعی وشجاعت ازخودنشان داده ومهارت عالی محاربوی را دارا باشند تصویب میدارد"- ...

مقرره لقب ممتاز اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان،قوای هوایی ومدافعه هوایی وقوای سرحدی : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۱۶)تاریخ ۱۸ر۵ر۱۳۶۵ درباره تصویب لقب ممتاز اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان قوای هوایی ومدافعه هوایی وقوای سرحدی وتشریح علایم ممتاز روی سینه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|74a|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

۶ (شماره). "بمنظور بهبود بعدی تربیت منسوبان عسکری،تحکیم عنعنات نظامی وتشخیص منسوبان اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان ،قوای هوایی ومدافعه هوایی وقوای سرحدی که درپیشبرد عملیات محاربوی برضد دشمنان جمهوری دموکراتیک افغانستان ازخود شجاعت وقهرمانی نشان داد ...

مقرره سمبول اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۱۸ تاریخ ۱۸ر۵ر۱۳۶۵ درباره تصویب سمبول اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|79|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور رشد تربیت منسوبان عسکری باروحیه عالی رزمی، تحکیم عنعنات نظامی وایجاد روحیه افتخار دربین منسوبان اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. تشریح سمبول اردوی جمهو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوګیری از منکرات و کارهای نا پسند در جنګ شماره: (۴۴(تاریخ: ۱۲/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay482_1422_n799_dari_title39.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۷) ۸/۳/۱۳۶۵ در باره عفو جرایم اشخاصیکه از خدمت عسکری تعلل ورزیده اند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|K4740|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی با در نظر داشت اینکه عده زیادی از منسوبین عسکری و کسانیکه تحت جلب به خدمت عسکری قرار داشتند و تحت تاثیر تبلیغات دشمن از ایفای خدمت عسکری تعلل ورزیده اند در این اواخر طور داوطلبانه به قطعات و کمیساری های نظامی جهت اجرای خدمت ...

مصوبه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳۲۱) تاریخ ۳۰ر۶ر۱۳۶۵ درباره منظوری سمبول مدافعین انقلاب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|68|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

: "باملاحظه محتویات نامه شماره (۴۵۱۴)مورخ ۱۴ر۱۱ر۱۳۶۴شعبه دفاع وعدل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ونامه شماره (۱۱۱) مورخ ۲۳ر۴ر۱۳۶۵ وزارت امورداخله جمهوری دموکراتیک افغانستان نشان طرح شده را بمنظور علایم مخصوص شناخت مدافعین انقلاب که تاکنون دا ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ خارج نمودن برهنه رویان از صفوف تحریک تاریخ: ۱۱/۳/ ۱۳۷۴ هـ.ش وزرای محترم، والی صاحبان، تمام ولسوالان، علاقه داران و دلگی مشران مختلف طالبان! السلام علیکلم و رحمت الله و برکاته! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|96|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"خداوند متعال (ج) عافیت نصیب تان کند، در هر وقتدعا گوی شما میباشم زنده گی فی سبیل الله نصیب تان باشد. الله تعالیدر تمام کارها ناصر و مدد گار شما باشد"-- از روی متن. "عزیزان محترم، برادارن مجاهدین فی سبیل الله! مسئلۀ شرعی اینست که از محل تهم ...