صفحه/نتیجه

تعدیل مادهٔ دوم اصولنامهٔ مکلفیت عسکری، مصوبهٔ ۱۲ قوس ۱۳۳۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

اصولنامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_knf3738_tay74_1359_n452_dari_title3.pdf ...

قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموكراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-15 | 1359|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموكراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۳۱ سرطان ۱۳۵۹ فیصله شماره «۲۴۳۶» مورخ ۱۸ر۴ر۱۳۵۹ شورای وزیران جمهوری دموكراتیك افغانستان را پیرامون طرح قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموكراتیك افغانستان بداخ ...

قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : در باره تصویب قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ: ۱۸/ ۸/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-10-30 | 1362|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

۵ ماده در تصویب این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۱۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۵-- فصل دوم (حقوق و وجایب افسران)ماده ۶-۱۱-- فصل سوم (ترفیع تنزیل و خلع رتبه افسران)ماده ۱۲-۲۸-- فصل چهارم (مقرری و تبدیلی ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۶۲ پیرامون ضمیمه شماره چهارم قانون مکلفیت عمومی عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویبب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ...

قانون مکلفیت عمومی عسکری : محترم عبدالرشید آرین معاون صدراعظم، وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-20 | 1359|299a|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۱۱، فصل دوم (خدمت عسکری)ماده۱۲-۲۵، فصل سوم (جلب به خدمت عسکری)ماده ۲۶-۵۰ ، فصل چهارم (معافیت و تاجیل از خدمت عسکری)ماده۵۱-۵۶، فصل پنجم (ترخیص از خدمت در صفوف قوای مسلح و سوق بدوره احتیاط) ماده ۵۷-۷۰، فصل ششم ( ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۶) ۷/۸/۱۳۶۴ در باره وضع نشان (دلاوری) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

"بتاسی از فقره (۵) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_cj5569_fay48_1365_n609_dari_title1.pdf ...