صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۱ تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۰ در باره تعیین ۲۶ دلو بحیث روز نجات ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1370_n761_dari_title5.pdf ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۷(تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۵ درمورد اتخاذ تدابیر اضافی جهت تقویت قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان در شرایط کنونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور دموکراتیزه ساختن بعدی اجراآت جزای عسکری و تکمیل فعالیت قضایی محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از ر ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع مدال فدا کاری27/ 2 /1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1361_n521_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع نشان افتخاری 27/2/1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|49|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay49_1361_n521_dari_title4.pdf ...

مصوبه هیأت مختلط مجلسین شورای ملی در رابطه به ضمیمه شماره اول وتعدیل وایزاد مواد ۵۸-۶۶-۶۸- و۷۱ قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ج.ا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۴۰ تاریخ- ۲۳/۱۱/۶۹ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|68|م|KNF1364|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم فقره دوم ماده هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج.ا دررابطه به ضمیمه شماره اول وتعدیل وایزاد مواد (۵۸،۶۶،۶۸ و۷۱) قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ج.ا را که درجلسه مورخ ۲/۷/۶۹ ولسی جرگه وجلسه مورخ ۱۳/۹/۶۹ کمیســــــــ ...

تعدیل اجزای ۳و۴ فقره (۱) ماده چهل ویکم قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۶۴۴ مورخ- ۳۱- اسد سال ۱۳۶۶ : فرمان تقنینی شورای وزیران ج- ا شماره- ۶۲- تاریخ- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ دربارۀ تعدیل اجزای (۳و۴) ماده (۴۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۶۰ تاریخ- ۳/۱۲/۶۹ دربارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|KNF1364|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۶۲) مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شورای وزیران را که بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی دربارۀ تعدیل اجزای (۳و۴) ماده (۴۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری وضع نموده، توشیح میدارم"-- از روی متن ف ...